Kon­struk­tivt møte i Ki­na

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ©NTB

Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H) sier fre­da­gens møte med Ki­nas stats­mi­nis­ter i Beijing var kon­struk­tivt, og par­te­ne gikk gjen­nom fle­re vik­ti­ge sam­ar­beids­sa­ker.

– Vi har hatt et godt og kon­struk­tivt møte i dag. Vi har gått gjen­nom man­ge av de sa­ke­ne som er vik­ti­ge for sam­ar­bei­det mel­lom Norge og Ki­na, sa Sol­berg på en presse­kon­fe­ran­se.

Stats­mi­nis­te­ren had­de da møtt Ki­nas stats­mi­nis­ter Li Keqiang i Fol­kets sto­re hall i Beijing.

– Vi ble eni­ge om å opp­ret­te en fast kon­sul­ta­sjons­me­ka­nis­me på po­li­tisk nivå mel­lom våre uten­riks­de­par­te­men­ter for å drøf­te alle sa­ker av fel­les in­ter­es­se, både bi­la­te­ra­le og multi­la­te­ra­le, he­r­under Fn-spørs­mål, men­neske­ret­tig­he­ter og han­dels­po­li­tikk, sa Er­na Sol­berg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.