Til «Kong Fur­re»

Faedrelandsvennen - - MENING - PER ANTON ØVERLAND,

Ser at Kong Fur­re snart skal spi­se Song­da­len til fro­kost og bru­ke oss inn­byg­ge­re til sin nye fot­skam­mel, øko­no­misk sett.

●● Ser også at Kong Fur­re nå saum­fa­rer inn­byg­ge­re sine ute­glem­te «kvad­rat­me­ter» som hit­til har lig­get i fred for eiendomsskatt. Inn­til nå. Nå skal ved­bo­der, gan­ger, kott, trappe­opp­gan­ger, heis­sjak­ter og di­ver­se også med­be­reg­nes i ei­en­doms­skat­ten. Det­te for for å tyne den­ne ei­en­doms­skat­ten opp så høyt som over­ho­det mu­lig.

Og pr. idag får in­byg­ger­ne i Kris­tian­sand en ge­ne­røs gave­pak­ke fra Kon­gen på kr. 0 i bunn­fra­drag! Og snart skal pis­ken også svei­pe over Søg­ne og Song­da­len, som skal inn­lem­mes i Kong Fur­res rike.

Og da må vi, en­ten vi li­ker det el­ler ikke, på de­mo­kra­tisk vis. Vi stem­te tross alt nei til sam­men­slå­ing. Også pent måt­te god­ta en sats på eiendomsskatt som er ved­tatt i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Der­for for­lan­ger jeg og sik­kert også vi, et bunn­fra­drag på ei­en­dom­mer på minst kr 600 000,Slik som and­re stor­byer også har et bunn­fra­drag!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.