Leve­kårs­ut­ford­rin­ger i Ag­der

Faedrelandsvennen - - MENING - SALLY VEN­NESLAND, gruppe­le­der Vest-ag­der Høy­re

Ar­bei­der­par­ti­et i Vest-ag­der pe­ker i le­ser­inn­legg på noen av de ut­ford­rin­ger vi har på å ut­vik­le gode leve­kår.

●● Vi er gla­de for at det­te er en ut­ford­ring som det er tverr­po­li­tisk enig­het om å ta tak i. La det li­ke­vel være klart at vi bor i ver­dens bes­te land og at det sto­re fler­tall av lands­de­lens inn­byg­ge­re har gode - til­dels svært gode leve­kår.

For oss er det ve­sent­lig å ta tak i mindre­tal­let som opp­le­ver uten­for­skap, både i for­hold til ar­beids­liv, ut­dan­ning og fri­tid. Der Ar­bei­der­par­ti­et har fore­slått å be­vil­ge mid­ler til helse­søs­ter­ap­pa­ra­tet, har fler­tal­let i fyl­kes­tin­get ved­tatt å an­set­te psy­ko­lo­ger. Vi har som mål å gi ele­ve­ne våre et godt psyko­so­si­alt mil­jø hvor uli­ke pro­fe­sjo­ner dan­ner gode fag­team. Psy­ko­log­stil­lin­ger var etter­spurt i den­ne sam­men­heng.

Helses­øs­ter­stil­lin­ger er en opp­ga­ve som lig­ger til pri­mær­kom­mu­ne­ne. Full­tids­stil­lin­ger er vik­tig for å løf­te leve­kår, og det sat­ses mye på det. Fyl­kes­kom­mu­nen bi­drar i det­te ar­bei­det på man­ge om­rå­der. Ap sitt for­slag om mid­ler til pro­sjek­ter i 3 kom­mu­ner ble ned­stemt for­di vi har 15 kom­mu­ner som har ulikt ut­gangs­punkt og uli­ke ut­ford­rin­ger in­nen­for det­te om­rå­det. Men, vi bi­drar med råd og kom­pe­tanse­de­ling - og øko­no­mi inn i ar­bei­det. Det er et mål at alle skal kun­ne leve av egen inn­tekt.

Ald­ri tid­li­ge­re har det vært sat­set mer på fag­ut­dan­nel­se. Gode lær­ling­ord­nin­ger er en for­ut­set­ning for gjen­nom­fø­ring. Lands­de­len har bruk for fag­ar­bei­de­re. Fler­tal­let i Fyl­kes­tin­get har ved­tatt uli­ke til­tak i for­hold til det­te. Vi har be­vil­get pen­ger for at fle­re be­drif­ter skal ta inn lær­lin­ger. Vi har styr­ket kon­tak­ten med opp­læ­rings­kon­to­re­ne hvor den dag­li­ge opp­føl­gin­gen av lær­lin­ge­ne fore­går. Vi har sør­get for VG3 - opp­læ­ring i sko­le. Vi har en tett dia­log med næ­rings­li­vet om be­hov og for­vent­nin­ger.

Gode og tryg­ge vei­er er god in­ves­te­ring i leve­kår. Ald­ri har det vært sat­set så mye på vei på Sør­lan­det som i dis­se da­ger.

Fyl­kes­tin­get ved­tok en rek­ke vik­ti­ge til­tak for å styr­ke leve­kå­re­ne i Ag­der da sa­ken var til be­hand­ling før jul i fjor. Vi pe­ker på in­te­gre­rings­ar­beid ved å styr­ke språk­opp­læ­ring for mi­no­ri­tets­grup­per, at kvin­ner fra den­ne grup­pen får til­gang til ar­beids­mar­ke­det, at kunn­skaps­ni­vå­et in­nen­for of­fent­lig nivå styr­kes på det­te om­rå­det, at in­te­gre­rings- og like­stil­lings­per­spek­ti­vet tas med i alle vur­de­rin­ger.

Vi job­ber sys­te­ma­tisk for å for­hind­re uten­for­skap. Det­te er et ar­beid som hele det po­li­tis­ke mil­jø­et har pekt på som fun­da­men­talt for å ut­vik­le lands­de­len vi­de­re. Ar­bei­der­par­ti­ets gruppe­le­der spør om hva vi spa­rer til. Vi spa­rer ikke - vi set­ter i gang til­tak som mål­ret­tet tref­fer på de ut­ford­rin­ger vi har. Men så vet vi også at hold­nings­end­rin­ger tar tid. De kan ikke ved­tas, de må det job­bes med over tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.