Mek­tig Mat­teus­pa­sjon i Lund kir­ke

Faedrelandsvennen - - MENING - ØYSTEIN OLAV LÆGDENE AN­NE-MARIE WILAND LÆGDENE

Pa­sjon er en mu­si­kalsk fram­stil­ling av Jesu li­del­se og død med ut­gangs­punkt i evan­ge­lie­nes be­ret­nin­ger.

●● Kunst­for­men har røt­ter langt til­ba­ke i mid­del­al­de­ren, og fram­fø­rin­gen får en dra­ma­tisk ka­rak­ter ved for­de­ling av teks­ten på uli­ke per­soner. Det var Mat­teus­pa­sjo­nen et­ter Hein­rich Schütz som kirke­ko­re­ne i Grim­stad og Lund sam­men frem­før­te søn­dag 2. april, først i Grim­stad kir­ke, de­ret­ter i Lund kir­ke. I lik­het med Lut­her bruk­te Schütz mors­må­let (tysk), slik at fle­re kun­ne føl­ge med på teks­te­ne, og i 1666 tone­sat­te han Jesu li­del­ses­his­to­rie. Den­ne mu­sik­ken ble i 1972 til­pas­set den nors­ke bi­bel­over­set­tel­sen av 1930. Ver­ket er kre­ven­de, og det lå utvil­somt mye grun­dig ar­beid bak fram­fø­rin­gen.

Hoved­so­lis­te­ne var to frem­ra­gen­de san­ge­re og mu­si­ke­re: Rolf Mag­ne Sch­midt As­ser og Ben To­re Beis­land.

Beis­land var for­tel­le­ren, mens As­ser had­de rol­len som Je­sus. Beg­ge for­mid­let for­tel­lin­gen med stor inn­le­vel­se og mu­si­ka­li­tet. De har uli­ke, men fyl­di­ge og svært vak­re stem­mer. Kan­tor Torun Fløi­stad Rike var en in­spi­re­ren­de di­ri­gent som le­det fel­les­ko­ret fast og kon­sist. Hun had­de også vak­re sol­o­par­ti­er. Det had­de for øv­rig fle­re kor­del­ta­ke­re også, Hel­ge Smemo var f.eks. både Pe­ter og Pi­la­tus, og Arild And­re­sen var Ju­das. Iblant vir­ket noen få stem­mer sam­men, el­ler en del av ko­ret be­gyn­te på en tekst, mens res­ten av ko­ret falt inn kort et­ter. Det ga en spe­si­ell virk­nings­full ef­fekt. Det er en mek­tig og gri­pen­de for­tel­ling som for­mid­les i den­ne pa­sjo­nen. Fø­lel­se­ne va­rie­rer fra smer­te, for­tvi­lel­se og skuf­fel­se til in­dig­na­sjon, opp­his­sel­se og ra­se­ri. Del­ta­ker­ne for­mid­let bud­ska­pet ty­de­lig og over­be­vi­sen­de, slik at til­hø­rer­ne ble gre­pet av al­vo­ret, spen­nin­gen og in­ten­si­te­ten. Det egent­li­ge inn­hol­det i evan­ge­li­et ble der­med for­mid­let på en måte som ga oss til­hø­re­re en rik og minne­ver­dig opp­le­vel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.