Du fø­ler deg snytt

Faedrelandsvennen - - KULTUR - EVA MYKLEBUST

KRIM «Kje­mi­ke­ren»

Step­he­nie Mey­er Gyl­den­dal rer ikke. De ro­li­ge par­ti­ene blir pre­get av for mye tan­ker og pjatt, mens ac­tion­sce­ne­ne går for fort. Re­sul­ta­tet er en mang­len­de driv som kjenne­teg­ner en god page­tur­ner.

I til­legg fø­ler du deg egent­lig litt snytt når du kom­mer til slut­ten. Var det vir­ke­lig ikke mer til histo­ri­en enn det­te? Det vir­ker som om Mey­er har tenkt ut et vagt plott som kun ek­sis­te­rer for å fyl­le en rek­ke ac­tion­se­kven­ser. I seg selv er det fle­re ori­gi­na­le og ar­ti­ge ide­er her, men Mey­er lyk­kes ikke helt når hun syr det­te sam­men. Selv om vi blir godt kjent med de uli­ke si­de­ne ved Alex, fø­les det som om de­ler av histo­ri­en som for­kla­rer hvor­for hun jak­tes på mang­ler.

Det­te er en krim som vil un­der­hol­de deg, men som mang­ler dyb­de og mer søm­løse over­gan­ger for at den skal bli en av dem du hus­ker og an­be­fa­ler vi­de­re.

Fan­sen som hå­per på mer Mey­er­magi bør hel­ler lese «Twi­light» om igjen. Svens­ke Ar­ne Dahl (54) hei­ter ei­gent­leg Jan Arn­ald, og har skri­ve ei rek­ke bø­ker både med det ver­ke­le­ge nam­net sitt – og pseu­do­ny­met. «Ut­mar­ker» er star­ten på ein ny krim­se­rie med Sam Ber­ger og Mol­ly Blom som dei sen­tra­le etter­fors­ka­ra­ne.

I ut­gangs­punk­tet er ikkje plot­tet spe­si­elt ori­gi­nalt, men for­fat­ta­ren har på oppf­inn­samt vis bygt det ut slik at det blir opp­levd av le­sa­ren som svært over­ras­kan­de. Det er jak­ta på ein se­rie-draps­mann – el­ler kan­skje kvin­ne – det hand­lar om. Litt et­ter litt ham­nar både Blom og Ber­ger i søke­ly­set på ein svært krev­jan­de måte. Ak­ku­rat kor­leis og kvi­for skal eg teie med.

Ikkje over­ras­kan­de kan­skje, men li­ke­vel, lei­tin­ga et­ter mo­ti­vet til masse­mor­da­ren grei­er for­fat­ta­ren å gje­re my­kje ut av: gal­skap? sa­dis­me? sek­su­ali­tet? Hemn? I det svens­ke Sä­po (sik­ker­heits­po­li­ti­et) er det ikkje alle som mei­ner at slikt som men­neske­ret­tar be­tyr noko sær­leg.

Mol­ly Blom er Sä­po-agent, med full-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.