Ak­tu­ell – mang­ler driv

Faedrelandsvennen - - KULTUR - To­ve Al­s­ter­dal. Over­satt av Egil Halm­øy Kag­ge EVA MYKLEBUST

To­ve Al­s­ter­dal er en dyk­tig krim­for­fat­ter. Men det­te er ikke hen­nes bes­te verk. Med «Evas sis­te vit­ne» vi­ser To­ve Al­s­ter­dal igjen sin krea­ti­vi­tet når det kom­mer til å skri­ve krim uten de klas­sis­ke krim­hel­te­ne i sen­trum. Al­s­ter­dal lar helt van­li­ge men­nes­ker dri­ve fram histo­ri­en, og det er både friskt og spen­nen­de.

I To­ve Al­s­ter­dals fjer­de fritts­tå­en­de kri­mi­nal­ro­man blir en mann drept og hans tid­li­ge­re kone slått ned på gata. Kvin­nen, Eva, blir mis­tenkt for mor­det og set­ter i gang en jakt et­ter et sis­te vit­ne som tar hen­ne til un­der­grunns­mil­jø­et i Ber­lin og rom­fol­ket i Ro­ma­nia. Sam­ti­dig fin­ner tre unge gut­ter en hode­skal­le fra et men­nes­ke i sam­me om­rå­de som mor­det. Er det en el­ler fle­re mor­de­re løs?

Al­s­ter­dal er flink til å veks­le mel­lom, og flet­te sam­men de to pa­ral­lel­le his­to­rie­ne. Plot­tet er in­ter­es­sant, og det er ty­de­lig at for­fat­te­ren har satt seg inn i mil­jø­ene hun skild­rer. Vi kan også ane en ald­ri så li­ten sam­funns­kri­tikk av hvor- dan rom­fol­ket blir be­hand­let, både i Sve­ri­ge og i hjem­lan­det sitt, noe som gir ro­ma­nen en ak­tu­ell kva­li­tet. Slut­ten er uven­tet, og det skal for­fat­te­ren ha hon­nør for. Men et spen­nen­de plott er ikke nok når du skal skri­ve en ut­mer­ket kri­mi­nal­ro­man. Det må være en egen driv gjør at le­se­ren har vans­ke­lig for å leg­ge fra seg boka. «Evas sis­te vit­ne» mang­ler en del av den­ne dri­ven som i al­ler høy­es­te grad var til ste­de i Al­s­ter­dals for­ri­ge ro­man, «In­gen vei til­ba­ke».

Det gjør at du sit­ter igjen med en bok som en­ga­sje­rer deg tid­vis – en krim som inn­frir på mye, men som alt­så ikke når helt opp når det kom­mer til driv og opp­byg­ning un­der­veis.

Det er synd, for det er det sis­te som mang­ler for at det­te blir mer enn bare grei sku­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.