Vak­ker spen­ning

Faedrelandsvennen - - KULTUR - Noah Haw­ley Gyl­den­dal EVA MYKLEBUST

Noah Haw­ley er på sitt bes­te når det er stil­le. Det er for­fris­ken­de i en spen­nings­ro­man. Noah Haw­ley er man­nen bak tv-se­ri­en «Far­go». «De som fal­ler» er hans fjer­de ro­man. Den er både vak­ker, in­tri­kat og spen­nen­de.

Et pri­vat­fly styr­ter i sjø­en med to mek­ti­ge fa­mi­li­er og en kunst­ner om bord. Kunst­ne­ren, som er en dyk­tig svøm­mer, kla­rer å svøm­me inn til land med 4 år gam­le JJ på ryg­gen. Haw­leys be­skri­vel­ser av kam­pen mot van­net, bøl­ge­ne og eget sinn er noe av det vak­res­te i den­ne ro­ma­nen. Stil­le og dra­ma­tisk på en og sam­me tid, og man tar seg i å ten­ke at det­te kun­ne jeg lest en hel ro­man om.

Slik blir det ikke. For så snart de to er i sik­ker­het på land, be­gyn­ner Haw­ley å flet­te inn bak­grunns­his­to­rie­ne til alle pas­sa­sje­re­ne og be­set­nin­gen om bord. Sam­ti­dig føl­ger vi etter­forsk­nin­gen og de over­le­ven­de og etter­lat­tes uker et­ter styr­ten, hvor de må tak­le både sorg og et medie­trykk uten like.

Noah Haw­ley ma­ler fram de uli­ke ka­rak­te­re­nes sær­trekk på en still­fer­dig og til ti­der hu­mo­ris­tisk og nær­mest ka­ri­ke­ren­de måte, sam­ti­dig som han hol­der på spen­nin­gen og in­ter­es­sen ved at le­se­ren grad­vis får et bil­de av hva som le­det til at fly­et styr­tet. Selv om det er man­ge veks­len­de per­spek­ti­ver blir det ald­ri ro­te­te el­ler uover­sikt­lig. Vi får bare nye lag med in­for­ma­sjon om det sam­me hen­del­ses­for­lø­pet, for­talt fra uli­ke syns­punkt på mes­ter­lig vis. Slik byg­ges spen­nin­gen grad­vis opp til et kli­maks mot slut­ten når alt til slutt kom­mer for en dag. En im­po­ne­ren­de ro­man med and­re ord.

Det­te er en av de få spen­nings­ro­ma­ne­ne man vil hus­ke i etter­tid, ikke minst på grunn av Haw­leys rike språk og krea­ti­ve for­tel­ler­stil. Sam­ti­dig mest­rer han å få le­se­ren til å fun­de­re un­der­veis – hva vil­le en selv gjort der­som man var i sam­me si­tua­sjon? An­be­fa­les på det var­mes­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.