Lo­vet være Je­sus Kris­tus!

Faedrelandsvennen - - NÆRT - TERJE TØNNESSEN, prest og for­fat­ter

Kris­tus er ver­dens Frel­ser. Den enes­te. Han nær­mer seg Je­ru­sa­lem. Dra­ma­et er in­tenst. Palme­søn­da­gens inn­tog vi­ser den yd­my­ke Mes­sias ri­den­de på en esel­fole: «Ho­sian­na, Da­vids sønn! Vel­sig­net være Han som kom­mer i Her­rens navn! Ho­sian­na i det høy­es­te!» (Mt 21, 9). Noen jub­ler. And­re for­står in­gen­ting. Det blir opp­tøy­er. Uro. Je­sus går inn på tem­pel­plas­sen og ja­ger vekk alle som sel­ger og kjø­per: «Han vel­tet penge­veks­ler­nes bord og due­hand­ler­nes ben­ker og sa til dem: Det står skre­vet: Mitt hus skal være et bøn­nens hus. Men dere har gjort det til en rø­ver­hule» (Mt 21, 12f). Hva sier Kris­tus om da­gens kirke­sam­funn og me­nig­he­ter? Om krist­nes påske­fei­ring? Hva er Kris­ti ana­ly­se av og dia­gno­se på da­gens ån­de­li­ge til­stand? På tem­pel­plas­sen ut­fø­rer Je­sus un­de­re og hel­bre­del­ser. Over­pres­te­ne og de skrift­lær­de blir frust­rer­te og sin­te – men bar­na ro­per ho­sian­na i temp­let og Je­sus min­ner om at små­barn og spe­barn skal syn­ge Hans pris. Dra­ma­et nær­mer seg kli­maks. Det spis­ser seg til. Den 33 år gam­le Je­sus er på vei mot kors­of­fe­ret, so­nin­gen, al­te­ret, Gol­ga­ta. Nå­den skju­les un­der smer­ten. For­sonin­gens of­fer rys­ter tid og rom, kos­mos glit­rer i frel­sens stråle­glans. Opp­stan­del­sens her­lig­het lig­ger skjult i kor­sets mys­te­ri­um. Kjæ­re le­ser: Kom og bli med! Vel­sig­net palme­søn­dag! Nåde­rik påske­fest!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.