16-åring kan få drømme­rol­le som «10-er»

Start-tre­ner Steinar Pe­der­sen dril­let fle­re uli­ke 11-ere før se­son­gens førs­te bortekamp mot Kongs­vin­ger søn­dag.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HERMAN FOLVIK herman.folvik@fvn.no -

– Vi får se. Det fin­nes all­tid mu­lig­he­ter og vi skal sen­de de el­le­ve som gir oss best mu­lig­het mot Kongs­vin­ger. Vi skal ha et lag som skal gjø­re en sterk pre­sta­sjon og vin­ne kam­pen, er Pe­der­sens lov­nad.

Som tre­ne­re flest vil han ikke kom­men­te­re la­g­utta­ket nær­me­re før kam­pen.

Ska­der på Las­se Si­gurdsen og Lars-jør­gen Salvesen si­den kam­pen mot Fred­rik­stad, har gitt Starts tre­ne­re et pus­le­spill å leg­ge før and­re se­rie­run­de.

Ibra­him mang­ler fort­satt spille­til­la­tel­se, noe som gir eks­tra usik­ker­het, og med Salvesen ute er An­twi enes­te rene spiss i Starts A-lag.

– Fot­ball er slik. Det­te har skjedd tu­sen gan­ger før og kom­mer til å skje igjen. Vi skal de­fi­ni­tivt løse det­te, sier Pe­der­sen.

LAGENE HAN TESTET

Den «bakre de­len» av la­get sto hele tre­nin­gen med: Ei­rik Wich­ne, Si­mon Lar­sen, Tapio Hei­kil­lä og Hen­rik Rob­stad foran Hå­kon Op­dal.

Res­ten av la­get end­ret Pe­der­sen på slik:

4–4–1–1: Abu­ba­kar Ibra­him, Gud­mun­dur Kristjans­son, Ni­els Vort­ho­ren, Es­pen Børuf­sen - To­bias Chris­ten­sen - Den­nis An­twi.

4–4–1–1: Da­ni­el Aase, Kristjans­son, Vort­ho­ren, Børuf­sen - Chris­ten­sen - An­twi.

4–4–2: Chris­ten­sen/ibra­him, Kristjans­son, Seg­berg, Børuf­sen - An­twi, Vort­ho­ren.

– Det er kjipt for Las­se og LarsJør­gen som beg­ge var i god form. For all del, men det­te gir and­re mu­lig­het for and­re å gri­pe sjan­sen, på­pe­ker Pe­der­sen.

CHRIS­TEN­SEN KLAR

16 år gam­le To­bias Chris­ten­sen kan få prø­ve seg i fa­vo­ritt­po­si­sjo­nen like bak Den­nis An­twi.

– Jeg spil­ler der jeg blir satt til å spil­le. Kant el­ler of­fen­siv midt­bane er opp til Steinar. Jeg skal gjø­re mitt bes­te uan­sett, sier Chris­ten­sen og fort­set­ter:

– Of­fen­siv midt­bane er drømme­rol­len, å få spil­le i «10-er-rol­len». Det had­de vært gøy å få sjan­sen der. Ska­de­ne gir and­re mu­lig­he­ten, blant an­net meg, og da må jeg bare le­ve­re det bes­te jeg kan, sier Helle­myr-gut­ten. Han sier det­te om Kongs­vin­ger: – Vi kan ikke ten­ke så mye på skade­si­tua­sjo­nen. Vi ten­ker bare at vi skal dra opp dit for å vin­ne. Kongs­vin­ger er et bra spil­len­de lag, men jeg har vel­dig tro på at vi skal kla­re å ta de. Topp­ni­vå­et vårt er det få and­re i liga­en som match­er, sier Chris­ten­sen.

VORT­HO­REN KAN SPIL­LE SPISS

Den størs­te over­ras­kel­sen i lagene Pe­der­sen prøv­de ut var å set­te ne­der­lands­ke Vort­ho­ren på topp sam­men med Den­nis An­twi.

– Det er ikke noe pro­blem for meg hvis det er nød­ven­dig. Vi har fått litt trøb­bel på topp. Jeg spil­te fak­tisk mye spiss da jeg var i be­gyn­nel­sen av 20-åre­ne, så jeg kjen­ner rol­len godt, sier Vort­ho­ren, nor­malt sen­tral midt­bane­spil­ler.

– Tror du det skjer at du spil­ler spiss?

– Jeg er ikke sik­ker. Vi får se. Jeg spil­ler gjer­ne der om jeg får sjan­sen, men vi må se hvil­ke mu­lig­he­ter vi har. Vi må være ster­ke og hol­de sam­men nå, sva­rer Vort­ho­ren.

Da tre­nin­gen star­tet tors­dag var det kun et spørs­mål rundt la- get, et­ter det Fædre­lands­ven­nen kun­ne for­stå. Det var om To­bias Chris­ten­sen el­ler Abu­ba­kar Ibra­him skul­le spil­le høyre­kant i 4–4–2.

Lars-jør­gen Salvesen var på syke­hus fre­dag og får ikke tatt mr før et­ter hel­ga.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.