An­twi svar­te på spis­s­kri­sen

Den­nis An­twi sco­ret og fik­set straf­fe da Start tok sin førs­te borte­sei­er i se­ri­en si­den mai 2015.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: HÅVARD KARLSEN ha­vard.karlsen@fvn.no TEKST: PÅL WOLLEBÆK JØR­GEN­SEN paal.joer­gen­sen@fvn.no

– På borte­bane må vi si at det­te er godt gjen­nom­ført. De gre­pe­ne vi gjor­de i pau­sen er jeg godt for­nøyd med, sier Start-tre­ner Steinar Pe­der­sen et­ter ster­ke 2-0 borte mot Kongsvinger søn­dag etter­mid­dag.

Det var Starts førs­te borte­sei­er i se­ri­en si­den 30 mai 2015, da to Kris­tof­fer Ajer-mål sør­get for sei­er i Hauge­sund.

Ett år, ti må­ne­der og ti da­ger se­ne­re var det gha­ne­se­ren Den­nis An­twi som ble av­gjø­ren­de. Spis­sen sco­ret ett mål, og skaf­fet Start et straffe­spark i 2-0-sei­e­ren.

– En ny­de­lig fø­lel­se. Vi kom hit med en plan og den pla­nen lyk­tes vi med, sier An­twi.

– Dere løf­tet dere i and­re om­gang?

– Ja. Vi ble eni­ge om å be­ve­ge bei­na for­te­re. For egen del fikk jeg bal­len mer foran meg i and­re om­gang, og jeg er bed­re når jeg kan bru­ke far­ten, sier An­twi, som lur­te seg inn­på en Kongsvinger før 1–0-sco­rin­gen.

– Han så meg ikke. Jeg måt­te bare pres­se ham hardt, så fikk jeg plut­se­lig bal­len og kun­ne set­te den i mål, for­kla­rer An­twi.

– Da jeg fikk straf­fe snap­pet jeg bal­len og fikk en hard tak­ling mot meg. Klar straf­fe, sier An­twi.

– Det var kjempe­bra av Den­nis i andre­om­gan­gen. Han vis­te tem­po­et sitt og gjor­de en strå­len­de jobb. Han i den ene en­den og Hå­kon i and­re en­den, og i til­legg de tak­tis­ke gre­pe­ne vi gjør i and­re om­gang ble av­gjø­ren­de, sier Pe­der­sen, som la om til 4–5–1 i pau­sen for å få bed­re kon­troll på et his­sig Kongsvinger-lag.

KIL BEST FØR PAUSE

Start var nem­lig hel­di­ge som kun­ne gå til pause på stil­lin­gen 0-0. Kongsvinger var det klart bes­te la­get den førs­te om­gan­gen, selv om sør­len­din­ge­ne fikk den førs­te sto­re sjan­sen.

Den kom et­ter åtte mi­nut­ters spill. La­get fikk en cor­ner på venstre­si­den, som Ei­rik Wich­ne tok. Død­bal­len ble slått pre­sist inn i midt­en, der Ni­els Vort­ho­ren fikk gå opp re­la­tivt upres­set.

He­ad­in­gen til ne­der­len­de­ren var god, men dess­ver­re for gjes­te­ne gikk den i tverr­lig­ge­ren og ut.

Der­fra og inn til pause hand­let det mes­te om Kongsvinger. Ver­te­ne var best i det mes­te, skap­te man­ge sto­re sjan­ser, og vant de fles­te du­el­le­ne.

Sær­lig langs høyre­si­den, der kris­tian­san­de­ren Jør­gen Richard- sen fos­set frem fra sin høyre­back­po­si­sjon, var Kongsvinger gode. Den ras­ke back­en kom til inn­legg gang et­ter gang. Start var gode i du­ell­spil­let in­ne i 16-me­te­ren og Kongsvinger klar­te ikke ut­nyt­te sjan­se­ne.

Nær­mest kom Adem Gü­ven da han av­slut­tet fra skrått hold da 12 mi­nut­ter var spilt. Skud­det had­de ret­ning mot det høy­re hjør­net til Start-keeper Hå­kon Op­dal, men gikk i stol­pen.

Re­tu­ren gikk ut i fel­tet igjen, der Op­dal kas­tet seg over bal­len.

LA OM I PAU­SEN

– Vi klar­te ikke å gjø­re det vi prøv­de på. Vi flyt­ter bei­na for sent. Vi fikk også mye kont­rings­rom som vi ikke klar­te å ut­nyt­te, sier Pe­der­sen, som tok ut ung­gut­ten To­bias Chris­ten­sen og sat­te inn Er­lend Seg­berg i pau­sen. Da fikk la­get bed­re kon­troll.

– Da fant ikke Kongsvinger ut av det, og vi har to-tre sto­re mu- lig­he­ter i til­legg til må­le­ne, sier Pe­der­sen.

Det førs­te må­let kom et­ter en ti­mes spill, da An­w­ti stjal bal­len fra KILS midt­stop­per, og kom ale­ne med Alex­ey Go­rodovoi. Han gjor­de in­gen feil, og sat­te bal­len is­kaldt til side for gjes­te­nes keeper.

Start dob­let le­del­sen kvar­te­ret se­ne­re, og nok en gang var An­twi ar­ki­tek­ten. Han ble spilt fri, og run­det ver­te­nes sis­te­skan­se, som la gha­ne­se­ren i bak­ken.

Si­mon Lar­sen tok straf­fen, og sat­te bal­len hardt nede i det høy­re hjør­net.

Der­med tok Starts årets førs­te tre­po­en­ger, et­ter å ha spilt 2-2 hjem­me mot Fred­rik­stad i førs­te se­rie­run­de.

Start har der­med fått en god start på årets se­song, med uav­gjort i se­rie­åp­nin­gen og et godt bor­te­re­sul­tat mot Kongsvinger.

– Nå skal vi hjem, tre­ne godt og ha en ny tre­po­en­ger i nes­te kamp, sier An­twi.

FOTO: VEGARD WIVESTAD GRØTT/NTB SCANPIX

Den­nis An­twi sco­ret ett mål, og skaf­fet straf­fe for Start i 2-0-sei­e­ren over Kongsvinger søn­dag.

FOTO: VEGARD WIVESTAD GRØTT/NTB SCANPIX

Tapio Heik­kilä i du­ell med en Kongsvinger spil­ler i førs­te om­gang på Gjem­se­lund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.