Re­kla­men nes­ten in­gen har sett de sis­te 50 åre­ne

I gam­le da­ger var den­ne ge­dig­ne vegg­re­kla­men for skips­brød lett syn­lig fra sjø­en. I dag har den null ef­fekt.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

I skyg­gen av veg­gen fra Han­de­lens hus fin­ner du Kris­tian­sands mest bort­gjem­te re­kla­me. Den er det bare noen få som har sett si­den 1967.

Skips­brø­det går ikke ak­ku­rat unna som var­me hvete­brød, men had­de sin stor­hets­tid for rundt hund­re år si­den.

– Sal­get tar ikke helt av går­de på grunn av re­kla­men, men en del godt voks­ne kjen­ner til skips­brø­det fra gam­melt av. Det er ikke et vo­lum­pro­dukt, hel­ler nos­tal­gi, for­tel­ler inne­ha­ver Es­pen Al­bert hos Damp­ba­ge­ri­et, etab­lert i 1862.

Den høy­reis­te ende­veg­gen i Brygge­bak­ken bød på bes­te eks­po­ne­ring mot sjø­en de da de fete ty­pe­ne, be­stå­en­de av blå fli­ser, ble mon­tert på star­ten av 1900-tal­let.

50 år I SKYG­GEN

Men et­ter at Kristiansand børs ble re­vet og Han­de­lens Hus reis­te seg i Bør­s­par­ken i 1967, hav­net både skips­brød­re­kla­men og ba­ke­ri­et i skyg­gen.

«Skibs­brø­det», også kalt skon­rokk, er i rea­li­te­ten en rug­ba­sert kav­ring. Det be­tyr at den er me­get hold­bar og kan lig­ge lag­ret i må­neds­vis – for ek­sem­pel om bord på ei seil­sku­te.

I 1910 kom en be­stil­ling som se­ne­re fikk plass i po­lar­his­to­ri­en. Roald Amund­sen øns­ket sto­re meng­der skips­kav­rin­ger før lang­far­ten til Syd­po­len, der han nåd­de fram 14. de­sem­ber 1911.

Et­ter­på send­te han takke­brev til ba­ke­ri­et i Kristiansand.

– HISTORISK SCHWUNG

– «Dam­pen» spon­set ham med skips­kav­rin­ger, noe han men­te bi­dro ve­sent­lig til brag­den for­di mann­ska­pet fikk er­næ­ring som gjor­de at de tål­te fer­den, opp­ly- ser ba­ke­ren.

I dag er skrif­ten på veg­gen best syn­lig, og nes­ten kun syn­lig, fra fem­te eta­sje i Han­de­lens Hus. Der har selv­es­te hus­ei­e­ren, Skeie Eien­dom, kon­to­rer.

– De som ser skrif­ten sy­nes den er litt kul, og har litt historisk schwung. Hvis ikke Han­de­lens Hus had­de vært bygd, tror jeg vi had­de latt den stå li­ke­vel, sier Es­pen Al­bert – som ble født om­trent sam­ti­dig som sju­e­ta­sje­ren så da­gens lys, for nøy­ak­tig 50 år si­den.

Han for­tel­ler at skips­brø­det var ri­me­lig po­pu­lært fram til 1970-tal­let. I dag pro­du­se­res det om­trent én gang i må­ne­den, og sel­ges fort­satt i gro­ve po­ser fra ei hyl­le i ba­ke­ri­et.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

«Chr-sands Damp­ba­ge­ri la­ger af skibs­bröd» står det med sto­re, blå bok­sta­ver la­get av fli­ser. Bil­det er tatt fra fem­te eta­sje i Han­de­lens Hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.