Vil sen­de kri­mi­nell 15-åring til Pa­le­sti­na

Po­li­ti­et vil at 15-årin­gen får be­tin­get feng­sel for ty­ve­ri­er, trus­ler og vold – mot at han rei­ser til Pa­le­sti­na. Bak står for­tvil­te for­eld­re og barne­ver­net.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: EIVIND KRISTENSEN eivind.kristensen@fvn.no

Po­li­ti, barne­vern og for­eld­re er eni­ge om utra­di­sjo­nell løs­ning for å få gut­ten bort fra kri­mi­na­li­tet.

– Vi ser ikke and­re ut­vei­er. Vi er maktesløse, sier gut­tens far til Fædre­lands­ven­nen.

Den­ne uka fulg­te han retts­sa­ken mot søn­nen (15). Han er blant an­net til­talt for hasj­bruk, ty­ve­ri­er, kniv­trus­sel mot en ei­er av et gate­kjøk­ken – og for å ha ban­ket opp 17-årin­gen som uskyl­dig ble be­skyldt for dra­pet på Ja­kob Has­san (14).

– Vi er be­kym­ret for hva som kan skje nes­te gang, sier gut­tens far.

Han for­tel­ler at 15-årin­gen nå er ut­vist fra sko­len på grunn av vold mot med­ele­ver.

– HØRER IKKE På OSS

Gut­ten er blant en grup­pe inn­vand­rer­ung­dom­mer po­li­ti­et og kom­mu­nen er svært be­kym­ret for.

I et for­søk på å dem­pe kri­mi­na­li­te­ten de står bak, er han og tre kom­pi­ser ute­stengt fra sen­trum. Det bryr de seg lite om.

– Han gjør som han vil, og hører ikke på oss, sier fa­ren, som kjem­per med å hol­de tå­re­ne til­ba­ke når han mø­ter Fædre­lands­ven­nen.

– USIKKER På HJEMMEL

Opp­rin­ne­lig øns­ket ak­tor, po­liti­in­spek­tør Ceci­lie Hil­le Pe­der­sen, sam­funns­straff. Det end­te med på­stand om fem må­ne­ders be­tin­get feng­sel, på vil­kår om at gut­ten skal være i Pa­le­sti­na i seks må­ne­der. Det­te skal ret­ten nå vur­de­re.

– Ut fra hen­sy­net til gut­tens bes­te, er det godt mu­lig at han kan være tjent med et brudd fra det mil­jø­et hvor han van­ker i dag. Men jeg er usikker på om det er hjemmel i lo­ven til å stil­le et slikt vil­kår, sier for­sva­rer Bjør­ge Us­te­rud Tveito.

FORELDRENES ØNS­KE

– På­stan­den er med bak­grunn i fa­mi­li­ens øns­ke som igjen støt­tes av barne­ver­net. Et opp­hold hos fa­mi­li­en vil få gut­ten bort fra det dår­li­ge mil­jø­et i Kristiansand, sier ak­tor Pe­der­sen.

I ut­gangs­punk­tet var bar­ne- verns­tje­nes­ten klar for å frem­me et tvangs­til­tak for fyl­kes­nemn­da om å sen­de 15-årin­gen på en in­sti­tu­sjon.

Men et­ter det Fædre­lands­ven­nen for­står var de i tvil om det­te vil­le ha ef­fekt el­ler tvert om bi­dra til økt re­krut­te­ring til kri­mi­na­li­tet.

Fædre­lands­ven­nen får opp­lyst at barne­ver­net i ret­ten for­klar­te at de nå vil ten­ke litt «uten­for bok­sen». De had­de også fått et godt inn­trykk av fa­mi­li­en.

For­eld­re­ne vil at søn­nen skal bo hos slekt­nin­ger og job­be på en fab­rikk de ei­er i Pa­le­sti­na.

– HAR SKJEDD FØR

Svein Ove Ue­land, virk­som­hets­le­der for bar­ne- og fa­mi­lie­tje­nes­ter i Kristiansand kom­mu­ne, kjen­ner ikke den­ne kon­kre­te sa­ken, men sier det har vært lig­nen­de til­fel­ler før.

– For 10-15 år si­den had­de vi noen for­eld­re som, i sam­ar­beid med barne­ver­net, send­te un­gen sin til slekt i hjem­lan­det for en pe­rio­de, sier Ue­land.

– Var det vel­lyk­ket?

– Ja, det er noe med at for­eld­re og slekt­ning­nett­ver­ket tar an­svar for bar­net, sier Ue­land.

KOM SOM FLYKTNING

Fa­mi­li­en til 15-årin­gen er nors­ke stats­bor­ge­re, men kom til Nor­ge som flykt­nin­ger da gut­ten var et par år gam­mel.

Fa­ren sier at sta­di­ge mø­ter med po­li­ti og barne­vern tæ­rer på res­ten av fa­mi­li­en. Han får ikke gitt de øv­ri­ge bar­na sine den opp­føl­gin­gen de for­tje­ner.

Uan­sett hva Kristiansand ting­rett kom­mer til, er pla­nen å sen­de 15-årin­gen til hjem­lan­det i ett år.

– Vi hå­per at han kom­mer til­ba­ke litt mer vok­sen, med and­re tan­ker i ho­det, sier fa­ren.

FOTO: EIVIND KRISTENSEN

– Han hører ikke på oss, kun på sine ven­ner, sier den for­tvil­te fa­ren til 15-årin­gen.

ARKIVFOTO

For­sva­rer for 15-årin­gen, Bjør­ge Us­te­rud Tveito.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.