Et­ter Stock­holm

Fort­satt er det svens­ke sam­fun­net først og fremst pre­get av sorg et­ter fre­da­gens ter­ror­ak­sjon. Men med den po­li­tis­ke hver­da­gen kom­mer tro­lig har­de dis­ku­sjo­ner om inn­vand­ring og over­vå­king.

Faedrelandsvennen - - MANDAG -

Der­for er alle de­mo­kra­tis­ke sam­funn ut­satt for fare fra de som kjem­per for mør­kets mid­del­al­der­ver­di­er

Til tross for at lik­nen­de an­grep har skjedd i fle­re and­re euro­pe­is­ke stor­byer i det sis­te, var sjok­ket stort da en laste­bil mei­de ned men­nes­ker også i den svens­ke ho­ved­sta­den. Til­ba­ke lå fire døde, der­iblant en 11 år gam­mel jen­te.

Lør­dag på­grep po­li­ti­et en 39 år gam­mel mann fra Us­bek­istan. I etter­tid er også fle­re and­re hen­tet inn til av­hør. Uti­fra det om er kjent skal 39-årin­gen ha vært i sik­ker­hets­po­li­ti­ets søke­lys for islamsk eks­tre­mis­me. Men myn­dig­he­te­ne trod­de ikke han var i stand til å ut­fø­re sli­ke hand­lin­ger han nå er mis­tenkt for.

Gjen­nom hel­ga var det svens­ke sam­fun­net først og fremst pre­get av sorg og av for­søk på å for­stå hvor­dan en slik tra­ge­die kun­ne inn­tref­fe i de­res ho­ved­stad. Hvor­for en mus­limsk eks­tre­mist vil­le an­gri­pe det lan­det i Euro­pa som i for­hold til an­tall inn­byg­ge­re har tatt imot al­ler flest flykt­nin­ger.

Et ra­sjo­nalt svar på det spørs­må­let fin­nes ikke. For­di den ond­ska­pens ideo­lo­gi som sli­ke gjer­nings­menn re­pre­sen­te­rer ikke er byg­get på ra­sjo­nel­le ar­gu­men­ter. Den er i ste­det ba­sert på et blindt hat mot de ver­di­ene som alle de­mo­kra­tis­ke sam­funn er ba­sert på: fri­het, lik- het og to­le­ran­se. Der­for er alle de­mo­kra­tis­ke sam­funn ut­satt for fare fra de som kjem­per for mør­kets mid­del­al­der­ver­di­er.

Når sor­gen i vårt nabo­land et­ter hvert må vike for hver­da­gen, vil tro­lig både inn­vand­ring og sik­ker­het/fri­het stå høyt på dags­or­den. Over­vå­kings­bil­der var vik­ti­ge for den ras­ke på­gri­pel­sen av den an­tat­te gjer­nings­man­nen. Men det li­be­ra­le Sve­ri­ge ad­va­rer mot til­tak som i for stor grad vil inn­skren­ke en­kelt­men­nes­kets in­di­vi­du­el­le fri­het.

De førs­te tegn til inn­vand­rings­de­batt kom al­le­re­de un­der hel­gas parti­kon­gress hos de sty­ren­de Social­de­mo­kra­ter­na. Par­ti­ets li­be­ra­le fløy har i leng­re tid job­bet for å myke opp noen av de inn­skjer­pel­se­ne som er inn­ført et­ter at gren­se­ne måt­te sten­ges som føl­ge av den sto­re flykt­ning­bøl­gen i 2015. Le­del­sen i par­ti­et mot­set­ter seg det­te. Og på ytre høy­re står Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na kla­re til å hen­te nye stem­mer et­ter fre­da­gens ter­ror.

Sve­ri­ge står foran vans­ke­li­ge de­bat­ter et­ter fre­da­gens ter­ror.

Et bloms­ter­hav pre­ger nå inn­gan­gen til ste­det hvor laste­bi­len drep­te fire men­nes­ker i Stock­holm.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.