En­kel­te krist­ne rea­ge­rer på mus­li­mer i ka­pell

Krist­ne rea­ge­rer ne­ga­tivt på at mus­li­mer ber i syke­hus­ka­pel­let i Kristiansand.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: STEINAR VINDSLAND steinar.vindsland@fvn.no

– Det har kom­met til­bake­mel­din­ger både munt­lig og på epost, sier le­den­de syke­hus­prest ved Sør­lan­det syke­hus, Leif Kris­ti­an Drangs­holt.

Det­te har han rap­por­tert i et brev fra Sør­lan­det syke­hus til Hel­se- og om­sorgs­de­par­te­men­tet (HOD) i for­bin­del­se med at kul­tur­de­par­te­men­tet for ti­den ar­bei­der med en stor­tings­mel­ding om tros- og livs­syns­po­li­tikk. For­må­let med den­ne stor­tings­mel­din- gen er å lage en fram­ti­dig, hel­het­lig tros- og livs­syns­po­li­tikk blant an­net i of­fent­li­ge in­sti­tu­sjo­ner som syke­hus.

MEKKA

Ved Sør­lan­det syke­hus Kristiansand ble det i sep­tem­ber 2015 lagt til ret­te for mus­li­mer i ka­pel­let. Det ble lagt ut et bønne­tep­pe bak et for­heng i ka­pel­let og på veg­gen hen­ger en pla­kat med en pil som vi­ser ret­nin­gen mot Mekka. – Hvor­for rea­ge­rer de ne­ga­tivt? – Det er vans­ke­lig å si, re­ak­sjo­ne­ne har ikke kom­met med man­ge ar­gu­men­ter. Men det er nok noe med det frem­me­de og ukjen­te, sier Drangs­holt og pe­ker på at det har vært fær­re re­ak­sjo­ner enn han had­de fryk­tet. Mus­li­mer har gitt ut­trykk for at de er for­nøyd med opp­leg­get i ka­pel­let, til tross for at det er gans­ke en­kelt.

– Min er­fa­ring er dess­uten at det er fle­re mus­li­mer enn and­re som be­nyt­ter seg av ka­pel­let, sier Drangs­holt.

HINDER

– Er det noe teo­lo­gisk til hinder for at mus­li­mer og krist­ne kan dyr­ke re­li­gio­nen i sam­me rom?

– Nei, og dess­uten er ka­pel­let ikke et vigs­let rom. Men selv ikke i kir­ken vår er det noe til hinder for at men­nes­ker med and­re livs­syn enn det krist­ne kan gå inn, sier Drangs­holt.

Sam­men med Mus­limsk Union og Hu­man-etisk For­bund har han hatt sam­ta­ler over tid om hvor­dan syke­hu­set kan imøte­kom­me pa­si­en­te­nes re­li­giø­se be­hov på en god måte.

I Aren­dal er det etab­lert et livs­syns­nøy­tralt ka­pell, mens Flekke­fjord bare har et kris­tent ka­pell. Syke­hu­set kan også ser­ve­re både kos­her og hall­al-mat der­som pa­si­en­ter øns­ker det. Og an­sat­te kan bru­ke hi­jab på jobb der­som de øns­ker det.

PRIVATSAK

– Syke­hus­pres­te­ne ved Sør­lan­det syke­hus er i dag or­di­ner­te pres­ter fra Den Nors­ke Kir­ke, mens pa­si­en­te­ne i øken­de grad til­hø­rer man­ge and­re re­li­gio­ner. Vil dere kun­ne gi et til­freds­stil­len­de til­bud til alle re­li­gio­ne­ne i åre­ne fram­over, el­ler vil det være mer hen­sikts­mes­sig å la folks re­li­giø­se be­hov være en privatsak?

– Slik det er i dag snak­ker syke­hus­pres­te­ne med pa­si­en­ter som til­hø­rer de for­skjel­li­ge tro­sog livs­syns­sam­funn. Vi har også kon­takt­per­soner som vi kan kon­tak­te ved be­hov. Vi skul­le selv­føl­ge­lig øns­ke at vi kun­ne gi til­bud til alle og det­te vil bli en stør­re ut­ford­ring i åre­ne som kom­mer, sier Drangs­holt.

GRISEN

Det vak­te vold­som­me re­ak­sjo­ner da Sør­lan­det syke­hus i 2003 valg­te å fjer­ne teg­nin­ger av gri­ser av hen­syn til mus­li­mer, og det ble også mye de­batt rundt spørs­må­let om det var rik­tig at det i 2014 var plas­sert krist­ne bib­ler i pa­si­ent­rom­me­ne.

– Det er fort­satt prak­sis at bib­ler ikke skal være på pa­si­ent­rom­me­ne, men lett til­gjen­ge­lig i fel­les­rom. Vi har for øv­rig fått fle­re kla­ger på at de ble fjer­net enn vi fikk på at de var der, sier Drangs­holt.

FOTO: STEINAR VINDSLAND

På høy­re side av le­den­de syke­hus­prest Leif Kris­ti­an Drangs­holt lig­ger bønne­tep­pe for mus­li­mer, på venst­re side er al­ter og sto­ler for krist­ne.

FOTO: STEINAR VINDSLAND

Pi­len vi­ser ret­ning mot Mekka.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.