Det­te er stam­celle­trans­plan­ta­sjon (HSCT)

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Pa­si­en­ten tap­pes for egne stam­cel­ler.

● Blodstam­cel­le­ne ren­ses og fry­ses ned.

● Im­mun­sys­te­met slås ut med celle­gift.

● Pa­si­en­ten iso­le­res på grunn av fare for in­fek­sjon.

● Blodstam­cel­le­ne fø­res til­ba­ke i krop­pen og det byg­ges opp et nytt im­mun­for­svar.

● Be­hand­lin­gen er fore­tatt på over 600 per­soner med ms i Euro­pa og har vist svært god ef­fekt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.