❞ Jeg vil at mam­ma skal bli frisk.

Mam­ma får ikke fei­re påske hjem­me. Der­for har Cas­per (11) gjort klart et påske­egg med alle hen­nes fa­vo­rit­ting. Han er sik­ker på at syk­dom­men kan stop­pes.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MARIE N. KALVEHAGEN marie.kalvehagen@fvn.no

10. april rei­ser Ann-kris­tin Even­stad til Mosk­va for stam­celle­trans­plan­ta­sjon. 38-årin­gen kun­ne øns­ke hun ikke treng­te å rei­se så langt vekk fra sin sønn for å be­hand­les.

Ann Kris­tin har den kro­nis­ke syk­dom­men mul­tip­pel skle­ro­se (ms). Nå hå­per hun stam­celle­be­hand­ling i Mosk­va kan gi hen­ne li­vet til­ba­ke. Rei­sen for li­vet star­ter man­dag.

– Jeg har sik­kert pak­ket alt for mye, sier hun og kik­ker bort på to kof­fer­ter som står fer­dig pak­ket i gan­gen.

Ann Kris­tins størs­te mo­ti­va­sjon er hen­nes sønn Cas­per (11). Hun vil nem­lig være en god mor i man­ge år frem­over.

– Jeg fø­ler vel egent­lig ikke at jeg har noe valg når jeg vet det fin­nes en be­hand­ling der ute. Jeg må bli frisk, sier Ann Kris­tin.

– LITT SKUMMELT

Cas­per har ak­ku­rat in­stal­lert skype på Ann Kris­tins data slik de kan pra­te sam­men når hun er borte. Han tror det blir litt rart å se mam­ma uten hår.

– Jeg sy­nes mam­ma har så fint hår, så det blir litt rart å se hen­ne skal­let. Men det skal gå vel­dig fint, sier han.

Ann Kris­tin fikk be­kref­tet syk­dom­men i 2014. Det star­tet med et num­ment bein. I dag er Ann Kris­tin helt syke­meldt.

– Når mam­ma blir vel­dig dår- lig, prø­ver jeg å hjel­pe hen­ne med det hun ber om. Jeg for­sø­ker å la hen­ne slap­pe av, uten å mase, sier han.

Be­hand­lin­gen i Mosk­va tar en må­ned. Cas­per kun­ne øns­ke mam­ma ikke treng­te å rei­se så langt vekk for å bli frisk.

– Når jeg ser hen­ne for meg i Mosk­va har hun mas­ke rundt mun­nen og en vene­flon i hal­sen. Det er litt skummelt, sier han.

Han er imid­ler­tid sik­ker på tu­ren til Mosk­va vil gå fint.

– Jeg tror at syk­dom­men kom­mer til å stop­pes der den er. Jeg hå­per hun blir frisk og or­ker mer når hun kom­mer til­ba­ke, sier han.

BRUTAL BE­HAND­LING

Be­hand­lin­gen Ann Kris­tin skal gjen­nom­gå i Mosk­va er tøff. Først skal krop­pens egne stam­cel­ler hen­tes, ren­ses og fry­ses ned. Så vil Ann Kris­tins im­mun­for­svar slås helt ut med celle­gift.

Et­ter det­te får hun sine egne stam­cel­ler til­ba­ke for å byg­ge opp et nytt im­mun­for­svar. For­hå­pent­lig­vis uten ms. Ann Kris­tin sto­ler på de rus­sis­ke le­ge­ne.

– Jeg prø­ver å ikke fo­ku­se­re så mye på ting som kan gå galt. Ak­ku­rat nå gru­er jeg meg mest til å mis­te hå­ret, det blir litt rart, sier hun.

På spørs­mål om hva som er det ver­ste med tu­ren er hun ty­de­lig.

– Jeg sy­nes ikke det er noe kjekt å måt­te rei­se så langt og være len­ge vekk fra Cas­per, sier hun.

I Nor­ge til­bys ikke stam­celle­trans­plan­ta­sjon til sli­ke som Ann Kris­tin. Nå er hun en av rundt 100 nord­menn som har valgt å ta stam­celle­be­hand­ling i ut­lan­det.

– Jeg kun­ne øns­ke de snart vil­le til­by stam­celle­trans­plan­ta­sjon til fle­re i Nor­ge. Da kun­ne jeg vært nær­me­re fa­mi­li­en un­der be­hand­lin­gen, sier hun.

– FÅR IKKE TAK­KET NOK

Hå­pet om et nytt liv kos­ter 450.000 kro­ner. Det had­de ikke Ann Kris­tin råd til. Der­for star­tet ven­ne­ne en ak­sjon for skaf­fe be- hand­lin­gen i ut­lan­det.

– De har dratt i gang både krone­rul­ling, kake­salg og loppe­mar­ked. Jeg er så takk­nem­lig. Det had­de ikke gått uten, sier Ann Kris­tin.

På Face­bo­ok kan man fin­ne en inn­sam­lings­side opp­ret­tet for Ann Kris­tin.

– Her om da­gen kom det en ano­nym kon­vo­lutt i post­kas­sa med 10.00 kro­ner i, så nå har det kom­met inn to­talt 391.000 kro­ner. Det er helt utro­lig, nå kan jeg fak­tisk rei­se uten å be­kym­re meg, sier hun.

De sis­te da­ge­ne skal Ann Kris­tin til­brin­ge på hyt­ta med fa­mi­li­en. Cas­per har gjort klar en over­ras­kel­se til mam­ma­en.

– Du må ikke si det til hen­ne, men mam­ma får jo ikke fei­ret påske her, så jeg har gjort klart et påske­egg med alle hen­nes fa­vo­ritt­ting, sier han.

FOTO: JACOB BUCHARD

Syk­dom­men ms har tap­pet Ann Kris­tin for kref­ter hver dag si­den hun fikk den i 2014. Til Man­dag rei­ser hun til Mosk­va for stam­celle­be­hand­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.