Ten­årin­ger for­bys å være i sen­trum

Som de al­ler førs­te har tre ten­årings­gut­ter fått for­bud mot å opp­hol­de seg i Kristiansand sen­trum. Det blå­ser de i.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIVIND KRISTENSEN

– Vi har ikke tid­li­ge­re ilagt opp­holds­for­bud, men ser på det­te som et til­tak vi vil prø­ve ut, sier Gre­te Pe­der­sen, le­der av po­li­ti­ets fore­byg­gen­de inn­sats i Kristiansand.

Hun med­gir at til­ta­ket så langt ikke har vært helt vel­lyk­ket.

– Dess­ver­re ser vi at opp­holds­for­bu­det ikke re­spek­te­res, sier Pe­der­sen.

De tre ten­årings­gut­te­ne til­hø­rer den har­de kjer­ne av 13 kri­mi­nel­le, mindre­åri­ge gjen­gan­ge­re i Kristiansand. Gut­te­ne på 14, 15 og 16 år står iføl­ge po­li­ti­et bak nas­king, ty­ve­ri­er, trus­ler, vold.

Fædre­lands­ven­nen skrev den­ne uka at trio­en i fe­bru­ar ble sik­tet for å ha ban­ket opp en uskyl­dig gutt (17).

Han ble be­skyldt for å ha stått bak dra­pet på Ja­kob Has­san (14), 5. de­sem­ber i fjor.

Iføl­ge Tr­end­rap­por­ten for 2016, som ble lagt fram den­ne uka, skjer rundt 50 pro­sent av den unge kri­mi­na­li­te­ten i Kris- tian­sand sen­trum. Spe­si­elt sam­les ten­årin­ge­ne rundt 7 Ele­ven og Mcdo­nald’s.

490 per­soner ble bort­vist fra Kristiansand sen­trum i fjor. De fles­te var over 18 år, og ble bort­vist i for­bin­del­se med bråk på ute­ste­der.

Øk­nin­gen i ung­doms­kri­mi­na­li­tet gjør at po­li­ti­et for førs­te gang har valgt å sten­ge noen helt ute på hver­da­ger og i hel­ge­ne.

Opp­holds­for­bu­det for de tre ten­årin­ge­ne er hjem­let i straffe­pro­sess­lo­vens pa­ra­graf 222. Det star­tet i be­gyn­nel­sen av mars gjel­der til be­gyn­nel­sen av juni.

De to elds­te gut­te­ne får være i sen­trum i skole­ti­den på hver­da­ger. Men ut­over det­te er det for­budt.

– Vi opp­le­ver fle­re brudd i uka, og det sier litt om hvor vik­tig det er for dem å være sam­men med ven­ne­ne sine i Kvad­ra­tu­ren, ser hun.

– Er det ikke litt drøyt å sten­ge dem ute?

– Jo, men her må vi se på his­to­rik­ken. For dis­se har ting es­ka­lert raskt. Det­te for­bu­det gjør vi i sam­ar­beid med for­eld­re­ne og barne­ver­net, sier Pe­der­sen.

Når po­li­ti­et ser ten­årin­ge­ne ute i byen, blir de tatt med til barne­verns­vak­ta. Her blir de hen­tet av for­eld­re­ne.

– For­eld­re­ne er for­tvi­let over at de tros­ser for­bu­det og drar til byen, sier Pe­der­sen.

Kon­se­kven­sen av brud­de­ne kan bli bø­ter el­ler en straffe­sak. Men Pe­der­sen med­gir at det­te ikke er noe de øns­ker.

– Vi øns­ker ikke at dis­se tre skal på­dra seg nye straff­ba­re for­hold som er med på å øde­leg­ge frem­ti­den de­res, sier hun.

Gre­te Pe­der­sen sier po­li­ti­et og kom­mu­nen nå blir tvun­get til å vur­de­re and­re til­tak over­for ung­dom­me­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.