Selv om man ikke kjen­ner hver­and­re, så fø­ler man sam­me sorg, red­sel og for­vir­ring.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ini­tia­tiv­ta­ke­ren Damon Rasti had­de opp­ford­ret folk til å sva­re med lys og var­me på det som po­li­ti­et me­ner var et ter­ror­an­grep. På Face­bo­ok-si­den had­de 25.000 men­nes­ker sagt at de vil­le del­ta på det som ble be­skre­vet som en kjær­lig­hets­ma­ni­festa­sjon.

Og opp­mø­tet var for­mi­da­belt. En enorm folke­meng­de møt­te opp for å høre ar­tis­ter, ta­ler og ap­pel­ler. På sla­get 14.53, to døgn et­ter an­gre­pet, ble of­re­ne min­net med ett mi­nutts still­het.

– Selv om man ikke kjen­ner hver­and­re, så fø­ler man sam­me sorg, red­sel og for­vir­ring, sier Rasti til Ex­pres­sen.

Ser­gels torg lig­ger like ved ste­det der en laste­bil i stor fart pløy­de seg gjen­nom folke­meng­den på den trav­le gå­ga­ten Drott­ning­gatan fre­dag etter­mid­dag. Po­li­tis­ke bud­skap var uøns­ket på søn­da­gens ar­ran­ge­ment.

YTTERLIGERE EN MIS­TENKT

Søn­dag fikk ytterligere en per­son sta­tus som mis­tenkt et­ter an­gre­pet, mel­der Ex­pres­sen. Iden­ti­te­ten til den mis­tenk­te er ikke kjent, ei hel­ler hvil­ken til­knyt­ning ved­kom­men­de har til den 39 år gam­le us­be­ke­ren som mis­ten­kes for å ha kjørt ned og drept fire men­nes­ker i sen­trum av Stock­holm med en kap­ret laste­bil fre­dag. Den mis­tenk­te ble på­gre­pet like før klok­ken 9 søn­dag, og har fått opp­nevnt en of­fent­lig for­sva­rer.

På­tale­myn­dig­he­ten be­kref­ter at en per­son er på­gre­pet, iføl­ge ini­tia­tiv­ta­ker til kjær­lig­hets­ma­ni­festa­sjo­nen i Stock­holm ny­hets­by­rå­et TT. Den and­re per­sonen er mis­tenkt for brudd på ri­kets sik­ker­het, og er en del av den på­gå­en­de ter­ro­ret­ter­forsk­nin­gen. På­tale­myn­dig­he­ten vil ikke gi ytterligere kom­men­ta­rer om sa­ken.

Det er ikke klart om per­sonen er blant de to som søn­dag mor­gen ble på­gre­pet av den svens­ke be­red­skaps­trop­pen i Sol­lent­una nord for Stock­holm. Iføl­ge Afton­bla­det skal de to ha for­bin­del­ser til 39-årin­gen, men po­li­ti- et vil fore­lø­pig ikke kom­men­te­re på­gri­pel­sen.

Si­den fre­dag er det gjen­nom­ført mer enn 500 av­hør, mens meng­der av tips fort­set­ter å strøm­me inn, opp­lys­te po­li­ti­et på en presse­kon­fe­ran­se søn­dag.

– Et­ter­forsk­nin­gen fort­set­ter med full styr­ke, sier Jo­nas Hy­sing, le­de­ren for det na­sjo­na­le tak­tis­ke rå­det. Po­li­ti­et jak­ter blant an­net på fle­re even­tu­el­le gjer­nings­menn.

Iføl­ge po­li­ti­et er be­vi­se­ne mot 39-årin­gen styr­ket. Us­be­ke­ren skal ha søkt opp­hold i Sve­ri­ge i 2014, men fikk av­slag sam­me år. Som­me­ren 2016 fikk han en­de­lig av­slag av Mi­gra­sjons­ver­ket og be­skjed om å for­la­te Sve­ri­ge in­nen fire uker. Da han for­svant fra sin opp­git­te adres­se, ble han i fe­bru­ar etter­lyst, iføl­ge po­li­ti­et.

– Det er ru­ti­ne, sier Hy­sing, som ikke vil kom­men­te­re 39-årin­gens hand­lin­ger før, un­der og et­ter ugjer­nin­gen.

– Det er vik­tig at det­te ikke kom­mer ut. Men vi vet at han har vist sym­pa­ti for eks­tre­me or­ga­ni­sa­sjo­ner som IS, sier han.

ALLE IDENTIFISERT

Alle de fire of­re­ne var søn­dag identifisert. To av dem var svens­ke, en var bri­tisk og den sis­te bel­gisk stats­bor­ger.

Lør­dag ble det kjent at en el­le­ve år gam­mel jen­te som var på vei for å møte mam­ma­en sin et­ter skole­tid, var blant dem som ble på­kjørt og drept. Søn­dag be­kref­tet Bel­gias uten­riks­mi­nis­ter Di­di­er Reyn­ders at en bel­gisk kvin­ne er blant of­re­ne.

Ti per­soner lig­ger fort­satt på syke­hus. Blant de så­re­de er en 83 år gam­mel ru­mensk kvin­ne som satt og tig­get pen­ger i Drott­ning­gatan da an­gri­pe­ren rus­te gjen­nom gå­gata i laste­bi­len fra Sp­end­rups han had­de kap­ret uten­for en res­tau­rant 600 me­ter unna. Hun fikk den ene fo­ten knust av en stein­løve som an­gri­pe­ren kjør­te ned.

Kvin­nen sier til Ex­pres­sen at hun er over­ras­ket over at folk styr­tet til for å hjel­pe hen­ne.

– Jeg trod­de alle bare vil­le sprin­ge for­bi og red­de seg selv, sier hun.

BLOMS­TER­HAV FLYTTET

Søn­dag be­gyn­te ar­bei­det med å flyt­te ha­vet av bloms­ter, lys og kose­dyr uten­for Åhléns. Både kron­prin­ses­se Vic­to­ria, stats­mi­nis­ter Ste­fan Löf­ven og and­re po­li­ti­ke­re har lagt ned bloms­ter der, men Stock­holms kom­mu­ne har be­slut­tet å flyt­te alt til trap­pen ved Ser­gels torg der søn­da­gens kjempe­ar­ran­ge­ment fant sted.

– Det er vel­dig tungt rent fø­lel­ses­mes­sig. Man ten­ker på det gru­som­me som har skjedd, sier Jo­sé Mora­les, som er blant en hånd­full per­soner som for­sø­ker å flyt­te bloms­ter­ha­vet på mest mu­lig ver­dig vis.

DAMON RASTI,

NTB

FOTO: REUTERS/NTB SCANPIX

Tu­sen­vis av men­nes­ker sam­let seg søn­dag etter­mid­dag på Ser­gels torg i Stock­holm til en kjær­lig­hets­ma­ni­festa­sjon et­ter ter­ror­an­gre­pet som ram­met Stock­holm fre­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.