PST opp­jus­te­rer trus­sel­ni­vå­et i Nor­ge

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

PST opp­jus­te­rer trus­sel­ni­vå­et i Nor­ge for en to må­ne­ders pe­rio­de.

PST hol­der presse­kon­fe­ran­se søn­dag etter­mid­dag et­ter funn av en bombe­lig­nen­de gjen­stand på Grøn­land i Oslo lør­dag kveld og i lys av hen­del­se­ne i Stock­holm.

Pst-sjef Be­ne­dic­te Bjørn­land sier det er sann­syn­lig at et an­grep kan gjen­nom­fø­res i Nor­ge i år.

– Det er sann­syn­lig at an­gre­pe­ne de sis­te åre­ne i Frank­ri­ke, Tysk­land, Stor­bri­tan­nia, Russ­land og Sve­ri­ge ska­per smitte­ef­fekt også i Nor­ge hos per­soner med isla­mis­tis­ke sym­pa­ti­er. De­mon­stra­sjo­ner av hvor en­kelt sli­ke an­grep kan gjen­nom­fø­res gjør at and­re kan se at det er mu­lig å gjen­nom­føre noe lig­nen­de, sier Bjørn­land.

NTB

FOTO: NTB SCANPIX

Po­li­ti­ets bom­be­grup­pe job­ber på ste­det natt til søn­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.