Lakse­man­nens ju­bel­år

Knall­re­sul­tat i eget sel­skap, ak­sjer for 250 mil­lio­ner kro­ner og snart 15 mill. i ak­sje­ut­byt­te. Lakse­opp­dret­ter Karl Olaf Jør­gen­sen had­de et al­de­les ut­mer­ket år i 2016.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

– Jo, jeg er for­nøyd med Hel­le­sund Fiske­opp­drett. Men for det førs­te må du hus­ke på ri­si­ko­en ved å dri­ve opp­drett, for det and­re at fisk som egent­lig skul­le ha blitt le­vert i 2015, ble stå­en­de i mæ­re­ne fram til ja­nu­ar 2016. Så de to åre­ne må ses i sam­men­heng.

Karl Olaf Jør­gen­sen (63) ro­per høyt inn i mo­bil­te­le­fo­nen sin, for som så ofte el­lers be­fin­ner han seg om bord i en ar­beids­båt uten­for skjær­gårds­pa­ra­di­set Gam­le Hel­le­sund i Hø­våg. Lak­sen som svøm­mer rundt i tre­di­men­sjo­na­le inn­heg­nin­ger ved Ris­hol­men og Au­enes skal ha fôr og til­syn, før den en­ten sen­des vi­de­re vest­over for å vokse seg stør­re, el­ler hav­ner di­rek­te i et slak­te­ri.

Nor­malt går det bra, men én gang i 2016 så det kri­tisk ut.

– Vi had­de be­søk av al­ger et par da­ger. Hel­dig­vis gikk det greit. Lakse­lus har vi ald­ri hatt, men i 2010 ble van­net så kaldt på vin­te­ren at all lak­sen døde. Så vi dri­ver med en van­vit­tig ri­si­ko, un­der­stre­ker man­nen som har vært Sør­lan­dets frems­te i bran­sjen si­den 1981. (At det er få opp­dret­te­re langs sør­lands­kys­ten skyl­des at sær­lig bunn­for­hol­de­ne ikke leg­ger til ret­te for det.)

52 MILL. På BOK

Selv om Karl Olaf Jør­gen­sen alt­så to­ner ned 2016-tal­le­ne fra Hel­le­sund Fiske­opp­drett AS, er det ikke til å kom­me unna at de er smuk­ke. Ja, di­rek­te fjon­ge. Med tre an­sat­te ble det dyr­ket fram og om­satt fisk for over 70 mil­lio­ner kro­ner. Og av hver enes­te om­set­nings­kro­ne lå nes­ten 79 øre igjen som over­skudd før skatt. Da året tok slutt, had­de sel­ska­pet 52 mil­lio­ner kro­ner på bok.

– Så har vi til å hand­le inn fisk og fôr. Over­skud­det ser jeg på som pa­pir­pen­ger, men det skjøn­ner ikke fu­ten, sier Jør­gen­sen.

Han er in­volvert i and­re sels­ka- per også. Ju­ve­len i kro­nen er 3,89 pro­sent av ak­sje­ne i børs­no­ter­te Nor­way Royal Sal­mon ASA, som gikk med nes­ten 1,2 mil­li­ar­der kro­ner i over­skudd i 2016. Ut fra kur­sen i skri­ven­de stund ei­er Hel­le­sund Fiske­opp­drett ak­sjer i sel­ska­pet for 250 mil­lio­ner kro­ner. Dess­uten van­ker det snart 15 mill. i ak­sje­ut­byt­te for fjor­året.

I til­legg ei­er Hel­le­sund Fiske­opp­drett AS 75 pro­sent av Kors­havn Hav­bruk AS, som om­sat­te for 32 mil­lio­ner kro­ner og fikk et over­skudd på 7,7 mill. i fjor. Mens Sør­vest Laks AS, som er hel­eid dat­ter av Hel­le­sund Fiske­opp­drett AS, om­sat­te for 42 mill. og også fikk 7,7 mil­lio­ner i over­skudd.

FAMILIEKONTROLL

Karl Olaf Jør­gen­sen er selv størs­te ei­er i Hel­le­sund Fiske­opp­drett AS, med 33,53 pro­sent. Men nevn­te Nor­way Royal Sal­mon føl­ger tett et­ter med 33,47 pro­sent, som jo er mar­gi­nalt over den tre­de­len som noen gan­ger kan være vik­tig un­der ge­ne­ral­for­sam­lin­ger. Men ut­over det har Jør­gen­sen-fa­mi­li­en kon­troll: Karl Olaf Jør­gen- sens bror, hav­fors­ker Ter­je Jør­gen­sen, har 13,31 pro­sent, mens Karl Olafs sønn, Jo­nas, har 19,69 pro­sent.

ARKIVFOTO

Slik har Karl Olaf Jør­gen­sen til­brakt tu­sen­vis av ti­mer si­den han be­gyn­te i opp­dretts­bran­sjen i 1981. Laks er hus­dyr som svøm­mer rundt i tre­di­men­sjo­na­le inn­heg­nin­ger og skal ha fôr og etter­syn. I 2016 ga det me­get pen ut­tel­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.