– Mar­ke­det er i ba­lan­se

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RUNE ØIDNE REINERTSEN

– 60 kro­ner per kilo, som lakse­pri­sen lig­ger på nå, er et for­nuf­tig nivå for opp­dret­te­re som har pro­duk­sjons­kost­na­de­ne un­der kon­troll. Da kan de tje­ne bra. Det er også et for­nuf­tig pris­nivå i for­hold til ut­bu­det i mar­ke­det. Det er i ba­lan­se, kan du si, kom­men­te­rer Karl Olaf Jør­gen­sen.

Han leg­ger vekt på at til­buds­si­den i mar­ke­det snaut nok kan ut­vi­des på kort sikt. Det pro­du­se­res alt rem­mer og tøy kan hol­de.

– Per­son­lig had­de jeg fore­truk­ket en ut­vik­ling hvor pro­duk­sjo- nen kun­ne økes med la oss si fem til sju pro­sent hvert år. Men slik er det ikke nå.

– Hvor høyt oppe har lakse­pri­sen vært?

– Å, det var én som skul­le vin­ne et vedde­mål og klar­te å sel­ge noen kas­ser til 100 kro­ner ki­lo­en. Et mer re­elt tall er nok 90 kro­ner. Men selv om pri­sen skul­le fal­le nå, så har de sto­re ak­tø­re­ne teg­net kon­trak­ter om frem­ti­dig le­ve­ring til da­gens pris­nivå rundt 60 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.