Forsk­ning skal gi ar­beids­pas­ser

At Uia-forsk­ning skal re­sul­te­re i be­drif­ter, ver­di­er og ar­beids­plas­ser, er in­gen ny tan­ke. Men nå skal kom­mer­sia­li­se­rin­gen løf­tes ster­ke­re fram.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

– Det drei­er seg om en kul­tur for ny­ska­ping og et sys­tem for å fan­ge det opp, sier Bjørn-tore Flå­ten, le­der for Insti­tutt for øko­no­mi ved Han­dels­høy­sko­len ved UIA. Han snak­ker om en for­ster­ket sat­sing på kom­mer­sia­li­se­ring av forsk­nings­re­sul­ta­ter fra uni­ver­si­te­tet, det være seg på Gim­le­moen el­ler i Grim­stad.

For da Nor­ges forsk­nings­råd ny­lig sat­te av 20 mil­lio­ner kro­ner til for­må­let, stakk Innov­en­tus Sør av går­de med nes­ten en fire­del, 4,6 mil­lio­ner kro­ner, i kon­kur­ran­se med åtte and­re mil­jø­er rundt om i Nor­ge.

– Det be­kref­ter at vi har mar­kert oss, og at det er po­ten­si­al som også and­re har tro på, kom­men­te­rer Ka­mil­la Shar­ma. Hun er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Innov­en­tus Sør, som skal være «sen­ter­hju­let i øko­sys­te­met for ny­ska­ping» og hol­der til ikke langt unna Han­dels­høy­sko­len.

Og om be­gre­pet «kom­mer­sia­li­se­ring» kan hø­res nifst ut, så drei­er det seg til sju­en­de og sist om å om­dan­ne aka­de­mis­ke be­stre­bel­ser til bære­kraf­ti­ge ar­beids­plas­ser.

IKKE BARE GRIM­STAD

Pen­ge­ne fra Forsk­nings­rå­det er øre­mer­ket tre pro­sjek­ter: Sam­ar­beid mel­lom Innov­en­tus Sør og UIA Ny­ska­ping, kom­mer­sia­li­se­ring av forsk­nings­re­sul­ta­ter fra det sto­re, Grim­stad-ba­ser­te pro­gram­met SFI Off­shore Me­cha­tro­nics, samt kom­mer­sia­li­se­ring av forsk­nings­re­sul­ta­ter fra helse­la­bo­ra­to­ri­et I4 Hel­se ved UIA i Grim­stad. At Me­cha­tro­nics In­no­va­tion Lab (MIL), el­ler «Sør­lands­lab», er un­der opp­byg­ging i Grim­stad, hører med i bil­det.

– For en uten­for­stå­en­de er det kan­skje let­te­re å skjøn­ne at det lig­ger til ret­te for kom­mer­sia­li­se­ring av forsk­ning ved tek­no­logiog helse­mil­jø­ene i Grim­stad, enn fra et mil­jø på Gim­le­moen pre­get av hu­ma­nio­ra og sam­funns­vi­ten­skap?

Kris­ti­na Ma­ria Wal­ker-nord­löf fra UIA Ny­ska­ping går i ret­te med in­si­nua­sjo­nen:

– Blant de ak­tu­el­le pro­sjek­te­ne er det fak­tisk en over­vekt fra Kristiansand. Vi har inn­sett at ut­trykk som «di­gi­ta­li­se­ring» og «in­no­va­sjon» klin­ger dår­lig av penge­mak­si­me­ring i en del mil­jø­er på Gim­le­moen, mens «ny­ska­ping» straks ska­per en helt an­nen dia­log. Blant an­net har vi mye å bi­dra med in­nen verk­tøy for un­der­vis­ning og prak­sis­vei­led­ning, sier hun.

ET SAMFUNNSOPPDRAG

– De se­ne­re åre­ne er Uias ei­er, Kunn­skaps­de­par­te­men­tet, blitt sta­dig mer opp­tatt av at kom­mer­sia­li­se­ring inn­går i sam­funns­opp­dra­get. Hos oss går det hele vei­en til rek­tor og sty­re, sup­ple­rer Bjørn-tore Flå­ten.

– Innov­en­tus Sør har and­re ei­ere, men sam­men­fal­len­de mål­set­ting. Et sterkt øko­sys­tem re­gio­nalt gir stør­re ut­tel­ling na­sjo­nalt, un­der­stre­ker Ka­mil­la Shar­ma.

As­le Pe­der­sen er pro­sjekt­le­der i Innov­en­tus Sør.

– For­skjel­li­ge ak­tø­rer har for­skjel­li­ge styr­ker. Sam­ar­beid er av­gjø­ren­de, frem­hol­der han. Og nev­ner ett pro­sjekt det job­bes med:

– Det drei­er seg om må­ling av kul­tu­rell in­tel­li­gens. Nyt­ten lig­ger i å kun­ne set­te sam­men gode team. Re­krut­te­rings­bran­sjen, for ek­sem­pel, kan tren­ge slikt.

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

F.v. As­le Pe­der­sen fra Innov­en­tus Sør, Kris­ti­na Ma­ria Wal­ker-nord­löf fra UIA Ny­ska­ping, Ka­mil­la Shar­ma fra Innov­en­tus Sør og Bjørn-tore Flå­ten fra Insti­tutt for øko­no­mi ved Han­dels­høy­sko­len ved UIA. Da Fædre­lands­ven­nens ut­send­te lur­te på hvil­ke or­ga­ni­sa­sjo­ner som skju­ler seg bak nav­net Star­tup:hu­set, var sva­ret at det er navn på brak­ka.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.