Re­kord­år for Ce­mo

2016 ble et re­kord­år i både om­set­ning og over­skudd for gour­met­gros­sis­ten Ce­mo i Søg­ne. Og sær­lig ett pro­dukt ut­mer­ker seg.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

– Vi er godt for­nøyd med fjor­års­tal­le­ne, og sær­lig den veks­ten vi had­de på om­set­nin­gen, sier Per Ole Pe­der­sen, dag­lig le­der og nå ene­ei­er i Ce­mo et­ter at tid­li­ge­re part­ner og med­ei­er Trond Gab­ri­el­sen trakk seg ut av drif­ten tid­li­ge­re i år.

Regn­ska­pet for 2016 vi­ser nem­lig at Ce­mo om­sat­te for 54 mil­lio­ner kro­ner og satt igjen med 4,2 mil­lio­ner før skatt. Det er all-time-high for sel­ska­pet som ble stif­tet i 2004.

VOKSER På KAFFE

– Vi har ikke gjort så mye an­ner­le­des enn tid­li­ge­re år, men vokser be­ty­de­lig på kaffe. Folk blir sta­dig mer in­ter­es­ser­te i spe­sial­kaf­fe, noe som gjen­spei­ler seg i sal­get vårt. I fjor brant vi 100 tonn kaffe og er med det et av de størs­te mikro­bren­ne­ri­ene i Nor­ge, for­tel­ler Pe­der­sen.

For selv om Ce­mo fort­satt as­so­si­e­res med kryd­der hos man­ge, har pro­dukt­por­te­føl­jen blitt ut­vi­det med blant an­net kaffe, te, oli­ven­olje og søt­sa­ker.

– Vi im­por­te­rer rå­va­rer fra hele ver­den og for­ed­ler dem her. Sal­get vårt fore­går stort sett via for­hand­le­re, og pro­duk­te­ne våre sel­ges i en 4–500 bu­tik­ker lan­det over, for­tel­ler Ce­mo-sje­fen.

NYBYGG

Som Fædre­lands­ven­nen skrev i ja­nu­ar er Ce­mo også på flytte­fot. Nær­me­re be­stemt til Mjå­vann og et spe­sial­til­pas­set bygg på 4600 kvad­rat­me­ter med pro­duk­sjons­rom for kryd­der, kaffe, te, nøt­ter og sjo­ko­la­de, og med strøm­linje­for­met lo­gis­tikk­opp­legg.

– De er godt i gang med byg­get, som blir tett i lø­pet av uka. Ny­byg­get skal være klart til inn­flyt­ting sei­nest 1. au­gust i år, for­tel­ler Pe­der­sen.

Og selv om det blir mer enn dob­belt så stor plass som i de nå­væ­ren­de lo­ka­le­ne i in­dus- tri­om­rå­det Høl­len Vest i Søg­ne, har Ce­mo-sje­fen pla­ner om å fyl­le også de eks­tra 2400 kvad­rat­me­ter­ne.

– RIGGER FOR VEKST

– Vi rigger oss for fram­ti­da og me­ner vi har mye å gå på frem­over. Vi har gjort oss vel­dig av­hen­gig av jule­han­de­len, noe våre nå­væ­ren­de lo­ka­ler også har be­gren­set oss til, så vi hå­per å kun­ne gjø­re noe med det i ny­byg­get, sier Pe­der­sen, som star­tet ar­bei­det med jule­han­de­len 2017 al­le­re­de 3. ja­nu­ar.

Ar­beids­stok­ken vil imid­ler­tid bli den sam­me, selv om area­le­ne dob­les.

– Fore­lø­pig kla­rer vi oss med de 20 fast an­sat­te, men det kan fort bli be­hov for fle­re. Så skal det jo også sies at vi be­man­nes gans­ke så kraf­tig opp i høy­se­son­gen, og had­de 86 ung­dom og stu­den­ter in­ne på del­tids­job­bing i fjor.

– Hvor­dan er­stat­tes rol­len til Trond Gab­ri­el­sen?

– Tronds rol­le som salgs­sjef er er­stat­tet in­ternt, el­lers har vi in­gen pla­ner om å gjø­re noe på ei­er­si­den, sva­rer Pe­der­sen.

ARKIVFOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Per Ole Pe­der­sen, dag­lig le­der og ene­ei­er av Ce­mo, har god grunn til å smi­le av re­kord­året 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.