Ek­semp­ler på kom­mer­sia­li­se­ring med ut­gangs­punkt i UIA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

● An­zyz Tech­no­lo­gies, pro­gram­vare som gir bed­ret mar­keds­inn­sikt i be­tyd­nin­gen po­ten­si­el­le kun­der og kon­kur­ren­ter.

● Ripp­le Aero­space, ra­kett­opp­sky­tings­tek­no­lo­gi.

● Mo­so, pro­gram­vare for prak­sis­vei­led­ning.

● Mo­rild, to stu­den­ter som grep fatt i ide­en om re­fleks­fi­ber i klær.

● Red Rock, pris­be­løn­net tek­no­logi­sel­skap star­tet opp av stu­den­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.