Brainde­ad

Faedrelandsvennen - - MENING -

Brainde­ad er en new­zea­lands skrekk-ko­me­die og zom­bie­film fra 1992.

Fil­men hand­ler om 25-år gam­le Le­onel som bor sam­men med sin do­mi­ne­ren­de og sja­lu mor. Da han be­gyn­ner å fat­te in­ter­es­se for den vak­re spans­ke Paqui­ta, blir mo­ren for­tvi­let og for­sø­ker å stop­pe for­hol­det. Men un­der et be­søk i by­ens zoo­lo­gis­ke hage blir mo­ren bitt av en rotte­ape fra Suma­tra. Det over­fø­res et vi­rus, og mo­ren ut­vik­ler et stort sår.

Le­onel for­sø­ker de­spe­rat å hjel­pe sin etter­hvert pleie­tren­gen­de mor. Hun er imid­ler­tid uten­for hjelp og et­ter en stund for­vand­les hun til en ra­biat zom­bie og Le­onel ser seg nødt til å låse hen­ne ned i kjel­le­ren. Hun be­gra­ves, men kla­rer å smit­te and­re og da bry­ter hel­ve­te løs i byen. De som har sett fil­men, fikk sik­kert kvalme­for­nem­mel­ser. Det gjor­de i alle fall jeg.

Fa­sci­ne­ren­de, men gru­som. Hva i him­me­lens navn er det nå Wil­helm­sen, ten­ker du kan­skje?

Hva i den­ne vår kjæ­re by, kan sam­men­lik­nes med den­ne splat­ter­fil­men?

Rotte­aper, vi­rus og sto­re sår? Vel, si­den du lu­rer, la meg gå rett på sak. «Kvad­ra­tur­for­enin­gen støt­ter p-av­gift et­ter klok­ka 17 for å luke bort be­bo­ere som par­ke­rer gra­tis på by­ens bes­te plas­ser det mes­te av døg­net»! Je­sus & Ma­ria!

Er alle blitt vi­rus­be­feng­te? Skal Kvad­ra­tu­ren be­stå av kun hand­len­de, 24-7?

«Gate­plas­ser må til­rette­leg­ges bed­re for kun­de­nes be­hov, og da må vi tør­re å vur­de­re hvil­ke til­tak som kan fun­ge­re, sier Ha­rald An­der­sen i Kvad­ra­tur­for­enin­gen» til Fædre­lands­ven­nen.

Vi­de­re i vår lo­ka­le zoo­lo­gis­ke hage: «I sen­tra­le de­ler av Kvad­ra­tu­ren er det 87 pro­sent par­ke­rings­be­legg på kveld et­ter klok­ka 18», sier Kristiansand Par­ke­ring.

Herre­gud, bor der folk i den­ne byen?

Har de til og med bil?? Ord­fø­re­rens de­spe­ra­te for­søk på å øke be­folk­nin­gen i Kvad­ra­tu­ren er med det­te grav­lagt en gang for alle.

Vel og mer­ke der­som han ikke kla­rer å bånd­leg­ge sa­kens mor, An­ne S. Lis­le­vand, pro­sjekt­le­der for gate­bruks­pla­nen.

«På de mest sen­tra­le plas­se­ne kan vi nok være eni­ge i maks 1 ti­mes par­ke­ring, kan­skje enda kor- te­re» av­slut­ter hun. Vel, kjæ­re in­dia­ne­re.

Kan hen­de det er tid for å hen­te frem to­ma­haw­ken?

Even­tu­elt en ny rotte­ape fra Suma­tra? ROLF WIL­HELM­SEN, Kristiansand

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.