En rød knapp unna

Faedrelandsvennen - - MENING -

Den­ne pås­ka er det 59 år si­den det så­kal­te ”påske­opp­rø­ret” mot atom­vå­pen. Vår tid kre­ver at kam­pen mot masse­øde­leg­gel­sen igjen når avis­over­skrif­te­ne.

●● Pås­ka 1958 fikk Berge Fur­re og Finn Gus­tav­sen, se­ne­re bau­ta­er i SV, fler­tall i Ar­bei­der­par­ti­ets stor­tings­grup­pe mot ut­sta­sjo­ne­ring av atom­vå­pen i Vest-tysk­land. Ap-le­del­sen rev seg i hå­ret. Det­te ”påske­opp­rø­ret” var et førs­te var­sel om SVS inn­tog i norsk po­li­tikk.

I en tid der po­la­ri­se­rin­gen mel­lom Øst og Vest øker og den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten er en util­reg­ne­lig lyst­løg­ner, mel­der be­ho­vet for en atom­vå­pen­fri ver­den seg med ny styr­ke. Trus­le­ne om en kjerne­fy­sisk is­tid er vel­kjen­te, selv om de ikke len­ger pre­ger den po­li­tis­ke de­bat­ten. SV me­ner det er vik­tig å løf­te den­ne sa­ken nå. Sam­men med et stort fler­tall av ver­dens be­folk­ning øns­ker vi et for­bud mot atom­vå­pen. Men­nes­ke­he­ten kan ikke hol­des som gis­sel i stor­mak­te­nes po­li­tis­ke spill. En falsk alarm kan være nok til å ut­lø­se en krig med føl­ger som er for ka­ta­stro­fa­le til å fore­stil­le seg. Histo­ri­en vi­ser at det har vært skrem­men­de man­ge nære-på hen­del­ser.

I 2016 stem­te Nor­ge mot en re­so­lu­sjon for å for­by atom­vå­pen, mot et stort fler­tall i FN. Det er en skam. I dis­se da­ger har ver­dens­sam­fun­net for­hand­let for å inn­føre et for­bud mot atom­vå­pen. Nor­ge boi­kot­ter dis­se for­hand­lin­ge­ne, for­di det er det USA ber oss om. Uten­riks­mi­nis­ter Bør­ge Bren­de log­rer ly­dig for ame­ri­ka­ner­ne frem­for å ta men­nes­ke­he­tens sik­ker­het på al­vor. Det er på tide Nor­ge set­ter folk foran stor­mak­ter.

I pås­ka 2017 hå­per vi i SV at alle som skal på Ar­bei­der­par­ti­ets lands­møte vil set­te seg inn atom­for­hand­lin­ge­ne som fore­går glo­balt, og inn­se at Nor­ge er nødt til å spil­le en ak­tiv rol­le for en atom­vå­pen­fri ver­den. SV ved­tok på sitt lands­møte at en for­ut­set­ning for for­plik­ten­de sam­ar­beid med en ny re­gje­ring er at Nor­ge tar en på­dri­ver­rol­le i Fn-for­hand­lin­ge­ne om atom­vå­pen­for­bud.

En stem­me til SV er en stem­me for en ver­den fri for atom­vå­pen,

en langt tryg­ge­re ver­den. Om ver­dens­sam­fun­net mis­lyk­kes er den ul­ti­mate ka­ta­stro­fen bare en rød knapp unna. Om vi lyk­kes vil det være blant de størs­te po­li­tis­ke sei­re­ne i vår tid. MALI STEIRO TRONSMOEN, 1.kan­di­dat for Vest-ag­der SV

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.