Legg ned Heime­ver­net

Faedrelandsvennen - - MENING -

Fin­nes der ek­sis­tens­be­ret­ti­gel­se for Heime­ver­net (HV), bort­sett fra inn­sats­styr­ken på 3500-5000 per­soner?

●● Inn­sats­styr­ken be­står av fri­vil­li­ge, som tje­neste­gjør inn­til 30 da­ger i året med kon­trakt for tre år og har fas­te lønns­be­tin­gel­ser med For­sva­ret. Dis­se kan kal­les pro­fe­sjo­nel­le sol­da­ter.

Opp­ga­ve­ne til HV kan mye bed­re iva­re­tas med mo­der­ne over­våk­ning. Nes­ten 40.000 Hv-sol­da­ter over­vå­ker in­gen­ting i det hele tatt. Dis­se har i bes­te til­fel­le et kurs om året på syv da­ger. Man kan vir­ke­lig spør­re om der er noen ver­di i å hol­de dis­se kor­te kur­ser. Man­ge får kun kurs hvert an­net år. Tek­no­lo­gi og vå­pen blir mer kom­pli­ser­te, som kre­ver mer ut­dan­nel­se, så der mang­ler me­ning med de vel­dig kor­te kur­ser, som Hv-sol­da­ter får.

Der er sterk kri­tikk av dis­se kur­ser, for­di de ver­ken gjør, at man er kamp­be­redt el­ler er i fy­sisk form. Kri­tik­ken går på, at mo­ra­len og mo­ti­va­sjo­nen blant mann­ska­pe­ne er på bunn. Man ser det blant an­net ved, at det skjer, at over halv­de­len av Hv-sol­da­te­ne sø­ker om fri­tak for øvel­ser.

Man­ge unge skif­ter også livs­si­tua­sjon, hvor de stif­ter fa­mi­lie og har fast jobb, så det sjel­den er po­pu­lært å skul­le bru­ke tid på øvel­ser. Å være sol­dat er en livs­stil. En­ten har man lyst til å bru­ke tid på å være kamp­be­redt og i fy­sisk form el­ler ikke. De per­soner i HV, som ikke vil den­ne livs­stil, bør få slip­pe. En løs­ning er å gjø­re HV fri­vil­lig, så det kun er mo­ti­ver­te unge men­nes­ker, som del­tar.

Der er ri­ke­lig bruk for Si­vil­for­sva­ret over­alt i Nor­ge, for­di klima­for­and­rin­ger ska­per over­svøm­mel­ser, brann og jord­skred. Man kan fore­stil­le seg, at per­soner i HV blir over­ført til Si­vil­for­sva­ret. Det gir me­ning å sat­se på Si­vil­for­sva­ret, for­di det er tre gan­ger så dyrt å ha en per­son fra HV enn Si­vil­for­sva­ret iføl­ge Sver­re Die­sen tid­li­ge­re for­svars­sjef. Mo­ti­ver­te Hv-sol­da­ter bør over­veie å få en ster­ke­re til­knyt­ning til hæ­ren.

Kon­klu­sjo­nen er, at Heime­ver­net er over­flø­dig bort­sett fra inn­sats­styr­ken. Det er ab­surd å ha sol­da­ter i hver enes­te dis­trikt, som i til­legg mang­ler kamp­tre­ning og er i dår­lig fy­sisk form. Hvor­for skul­le rus­ser­ne kom­me til Sør­lan­det el­ler Vest­lan­det først? Det er na­tur­lig­vis uto­pisk å tro. Heime­ver­net mang­ler også ut­dan­nel­se til å sva­re et ter­ror­an­grep. Det er vans­ke­lig å rett­fer­dig­gjø­re det sto­re an­tall Hv-sol­da­ter, som fin­nes.

PS: Alle Sør­lan­dets po­li­ti­ke­re bør til gjen­gjeld gjø­re alt for å be­va­re Luft­for­sva­rets skole­sen­ter Kje­vik, som på alle må­ter gir best for­del også øko­no­misk ved å bli væ­ren­de for hele Nor­ge. JAN GRØNLUND, Kristiansand

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.