Tung al­li­an­se mot nye el-kab­ler til ut­lan­det?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Ny­lig ble et in­ter­es­sant brev tryk­ket i “Klasse­kam­pen”. Det er skre­vet av en rek­ke ho­ved­til­lits­valg­te for in­du­stri­ar­bei­de­re til Ar­bei­der­par­ti­et ved le­der Jo­nas Gahr Stø­re.

●● Sa­ken gjel­der eks­port av strøm til ut­lan­det. De til­lits­valg­te, som nok re­pre­sen­te­rer man­ge tu­sen med­lem­mer, min­ner Ap på de­res parti­pro­gram der det står at even­tu­el­le nye uten­lands­kab­ler skal være sam­funns­øko­no­misk lønn­som­me. De til­lits­valg­te hev­der at kon­se­kven­se­ne for norsk in­du­stri med stor kraft­eks­port til ut­lan­det ikke er godt nok ut­re­det.

Stor kraft­eks­port kan få al­vor­li­ge føl­ger for norsk in­du­stri og ar­beids­plas­ser på grunn av høy­ere strøm­pris. De ber Ap fore­ta sli­ke ut­red­nin­ger før ar­bei­det med nye uten­lands­kab­ler et­ter pla­ne­ne set­tes igang fra 2018.

Na­tur­vern­for­bun­det har in­gen me­ning om det de til­lits­valg­te fryk­ter. Grun­nen til at sa­ken an­går oss, er at Na­tur­vern­for­bun­det, Nor­ges Je­ger og Fis­ker­for­bund og Den Nors­ke Tu­rist­for­ening har fått bre­vet i kopi med en ut­ford­ring. I bre­vet be­skri­ves kon­se­kven­se­ne for na­tur­mil­jø­et ved en sterk in­te­gra­sjon med det euro­pe­is­ke kraft­mar­ke­det med pul­se­ren­de kraft­pri­ser.

De til­lits­valg­te me­ner eks­port av el-kraft fra Nor­ge vil va­riere stort et­ter pris­ni­vå­et på strøm i det euro­pe­is­ke strøm­mar­ke­det med på­føl­gen­de sving­nin­ger i vann­fø­rin­gen i vass­dra­ge­ne. Det vil føre til al­vor­li­ge kon­se­kven­ser for bio­lo­gisk mang­fold i vass­dra­ge­ne. Det er ut­ford­rin­gen til oss og en av våre in­ter­es­ser i spørs­må­let om kraft­kab­ler.

Na­tur­vern­for­bun­det har el­lers gjen­nom et åpent brev til Ag­der Ener­gi og Stat­kraft prøvd å for­stå hvor­for sel­ska­pe­ne be­hol­der kon­se­sjo­nen til Kvi­nes­heia Vind­kraft­verk i mot­set­ning til de and­re kon­se­sjo­ne­ne for vind­kraft de har kvit­tet seg med. Vi for­står det slik at grun­nen er et håp om at uten­lands­kab­ler vil gi økte strøm­pri­ser som da kan for­sva­re en rea­li­se­ring av vind­kraft­ver­ket øko­no­misk. For oss re­pre­sen­te­rer kab­le­ne der­for en stor trus­sel for om­fat­ten­de na­tur­tap på Ag­der ved rea­li­se­ring av en rek­ke vind­kraft­kon­se­sjo­ner og be­last­ning på bio­lo­gisk mang­fold ved en svært va­rie­ren­de strøm­pro­duk­sjon fra vann­kraft­verk.

Na­tur­vern­for­bun­det i Vest-ag­der vil føl­ge opp ut­ford­rin­gen fra de til­lits­valg­te. Ut­fra ulik mo­ti­va­sjon har vi et fel­les mål. Om også de and­re na­tur­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne tar ut­ford­rin­gen fra de til­lits­valg­te, kan det­te bli en ve­sent­lig makt­fak­tor i spørs­må­let om uten­lands­kab­ler for strøm­salg til Euro­pa. PEDER JO­HAN PE­DER­SEN, Na­tur­vern­for­bun­det i Vest-ag­der

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.