300 sør­len­din­ger med i ny film

Med bare to pro­fe­sjo­nel­le skue­spil­le­re i fil­men, men med 300 sta­tis­ter, er det ikke feil å si at det var sta­tis­te­ne som had­de ho­ved­rol­len da dra­ma­do­ku­men­ta­ren «Svarte­dau­den – da Nor­ge gikk un­der» ble pre­sen­tert i Hov­den grende­hus fre­dag kveld.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: JOHS. BJØRKELI johs.bjoer­ke­li@hot­mail.no

– Vi er to pro­fe­sjo­nel­le skue­spil­le­re i fil­men, sa Ole Bernt Tellef­sen til Fædre­lands­ven­nen. Han er en av dis­se skue­spil­ler­ne. Den and­re er Lau­ra Chris­ti­na Brø­vig Val­le­nes. De er gjen­nom­gangs­fi­gu­re­ne i fil­men som hand­ler om den gang pes­ten Svarte­dau­den ut­ryd­det 60 pro­sent av Nor­ges be­folk­ning i åre­ne 1348 til 1350.

Sam­men med Kris­ti­an Land­mark er han også ma­nus­for­fat­ter og pro­du­sent av fil­men.

Fil­men har hatt hele 300 sta­tis­ter fra Sør­lan­det i stal­len og nær 100 av dem er fra Bykle. Nes­ten alle dis­se var sam­let på Hov­den Grende­hus fre­dags­kvel­den for å se fil­men, og selv­sagt med et lønn­lig håp om å få se noen glimt seg selv på fil­men.

– Da vi pre­sen­ter­te fil­men for NRK ble de be­geist­ret over inn­sat­sen til sta­tis­te­ne våre og hvor pro­fe­sjo­nelt de opp­tråd­te. Vi fikk an­er­kjen­nel­se også fra fol­ke­ne bak tv-se­ri­en Anno for det, sier Tellef­sen.

MINGLING I FOJAÉEN

Før pre­mie­ren var det rød lø­per, ka­na­pe­er og mingling i fojaéen.

– Det har vært fan­tas­tisk å sam­ar­bei­de med dis­se flot­te skue­spil- ler­ne. Det er en­tu­si­as­me og spille­gle­de som er moro å være med på, sier Tellef­sen.

Fa­mi­li­en Gjermund, Sig­ne, Sond­re (12) og Grun­de (8) fra Hov­den var noe av dis­se.

– Jeg er litt svett i hen­de­ne, inn­røm­met Sond­re der han iv­rig fulg­te med i fil­men ved si­den av jour­na­lis­ten fra Fædre­lands­ven­nen. Han hå­pet selv­sagt å se seg selv på fil­men.

Og jo da. Der var de alle sam­men, på slut­ten av fil­men, som noen få av de som over­lev­de Svarte­dau­den kom de til syne i Hen­rik­sen­t­u­net i Bykle.

– Moro, syn­tes fa­mi­li­en.

TI PRO­SENT AV INNBYGGERNE

– Du skal være lo­kal­kjent for å se at noen av sce­ne­ne er fra Bykle, sa Bykle-ord­fø­rer Jon Rolf Næss til Fædre­lands­ven­nen. Selv var han også med i fil­men – som traust, sterk og inn­bitt fjell­bon­de som be­grav­de lik i Svarte­dau­dens fote­far.

– Men det­te var ikke ment som noen Bykle-pr hel­ler. Vi var klar over det, men vi syn­tes det­te måt­te være moro for Bykle å være med på. Det syn­tes et en­stem­mig Bykle kom­mune­sty­re også, som be­vil­get 100.000 kro­ner til støt­te for fil­men – og som sa seg vil­lig til å stil­le med lo­ka­li­te­ter og sta­tis­ter. Jeg viss­te jo at vi had­de en god stam­me i Bykle og Hov­den tea­ter­lag og Hov­den­revy­en, sier han. Der­med fikk ord­fø­re­ren med seg tea­ter­en­tu­si­as­ten An­ne Blix Grime­stad til å ko­or­di­ne­re og set­te i gang med å skaf­fe sta­tis­ter. Det gikk som en røyk. Snart var mer enn 10 pro­sent av Bykle kom­mu­nes inn­byg­ge­re skue­spil­le­re.

Sce­ne­ne er spilt inn i Kris­ti­an- sand og i Bykle

– Utro­lig hvor mye de fikk gjort i lø­pet av de tre da­ge­ne de spil­te inn her i Bykle, sier Jon Rolf Næss. Det var i sep­tem­ber 2015 det skjed­de – i ei strå­len­de, men kald helg.

– Som jeg frøs på føt­te­ne, sier Olav Skin­nar­land. Han var pi­le­grim på vand­ring i høy­fjel­let i san­da­ler og had­de det is­kaldt. På fil­men ser vi i et prakt­fullt fjell­land­skap mot Gal­ten med snø på top­pe­ne.

TIÅRSGRENSE

Fle­re av sce­ne­ne er spilt inn på Se­tes­dal­s­tu­net i Kristiansand. Fil­men som skal vi­ses på NRK1 16. mai og si­den i den kul­tu­rel­le skole­sek­ken skal for­tel­le histo­ri­en som Svarte­dau­den, den gang Nor­ges be­folk­ning min­ket fra 350.000 til noe over 200.000.

Fil­men får tro­lig tiårsgrense. Man­ge av sce­ne­ne er gru­vek­ken­de, slik Svarte­dau­den var. En bylle­pest med en pine­full død der folk tør­net gale før de en­de­lig fikk fred.

Fædre­lands­ven­nen møt­te to unge skue­spil­le­re sam­men med mor, pro­fe­sjo­nel­le Lau­ra Chris­ti­na Brø­vig Val­le­nes, et­ter fore­stil­lin­gen. Søn­ne­ne Birk på ti år og Ask på fem år har to bæ­ren­de rol­ler i fil­men.

Birk skul­le dø i fil­men.

– Det var ikke så lett å spil­le død. Vans­ke­lig å hol­de øyne­ne ro­lig, sa han.

Ask syn­tes det var gøy å se seg selv og mor og bror på film, men noen av sce­ne­ne der det var mye blod, var litt skum­le, syn­tes han.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Olav Skin­nar­land var en av de man­ge sta­tis­te­ne som sør­get for at fil­men «Svarte­dau­den – da Nor­ge gikk un­der» er blitt en spen­nen­de dra­ma­do­ku­men­tar om den svar­te pes­ten som an­grep Nor­ge i 1348. Det var rød lø­per og stor stas da fil­men had­de pre­miere på Hov­den grende­hus fre­dag.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Gøy å se seg selv på film. Fra v Sond­re, Grun­de, Gjermund og Sig­ne Mun­dal.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Både mor Lau­ra Chris­ti­na Brø­vig Val­le­nes og søn­ne­ne Birk Brø­vig Kristensen (10) og Ask Brø­vig Kristensen (5) har sto­re rol­ler i fil­men «Svarte­dau­den – da Nor­ge gikk un­der».

Byk­les ord­fø­rer Jon Rolf Næss i en sce­ne fra fil­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.