Je­sus var an­ner­le­des

Faedrelandsvennen - - NÆRT - RUNAR FOSS SJÅ­STAD, sokne­prest Far­sund

De som vil­le Je­sus til livs sa; «Hva skal vi gjø­re? Det­te men­nes­ket gjør man­ge tegn. Lar vi ham hol­de på slik, vil snart alle tro på ham.» Joh.11,48.

Da Je­sus gikk rundt, gjor­de han godt. Han for­kyn­te til­gi­vel­se for syn­de­ne og frel­se fra ond­skap. Det var nok let­te­re for van­li­ge folk da å kom­me til tro på Je­sus og hans bud­skap enn det er i dag for van­li­ge folk. Ikke sant? Man­ge møt­te jo på Je­sus, sto­re meng­der av folk, og de så hva han gjor­de i møte med men­nes­ker. De al­ler fles­te fikk nok ikke med seg om hva han sa, de kom der­for først og fremt til tro pga de man­ge tegn han gjor­de. Han vis­te helt en­kelt at han bryd­de seg om and­re men­nes­ker, og han ev­net å gi dem det de treng­te.

Da­ti­dens makt­eli­te klar­te ikke å ut­fø­re det Je­sus gjor­de. De ofte un­der­tryk­te men­nes­ker iste­den med makt, frykt og kon­troll. Og der­for vil­le makt­eli­ten ta Je­sus av dage for­di han var an­ner­le­des, han lær­te an­ner­le­des og ut­før­te ekte ube- tin­get kjær­lig­het. Je­sus var i en helt an­nen liga enn dem, og ut­gjor­de en stor trus­sel for de­res egen makt og pri­vi­le­ger.

Hva gjør nå­ti­dens makt­eli­te med den som er an­ner­le­des? La oss som kir­ke om­fav­ne dem som er litt an­ner­le­des enn oss selv. La god­het og raus­het ska­pe et stort rom for mang­fold i vår kir­ke, der vi alle sam­les om «en an­ner­le­des Je­sus». Da Je­sus hang på kor­set for oss, var han an­ner­le­des enn alle, pga av at han fort­sat­te å els­ke oss. Ekte kjær­lig­het gjør oss an­ner­le­des. Mor Tere­sa har sagt, si­tat: «Ikke alle kan gjø­re sto­re ting, men vi alle kan gjø­re små ting med stor kjær­lig­het».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.