Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. På hvil­ken øy­grup­pe hører fly­sel­ska­pet At­lan­tic Air­ways (At­lant­sflog) hjem­me?

2. Hva er em­bryo­lo­gi læ­ren om?

3. Hvil­ken sang ble spilt inn av Leroy Van Dyke, lå 4 uker på top­pen av Vg-lis­ta i 1962 og har en norsk ver­sjon skre­vet av El­dar Vå­gan som he­ter ”Men gå for­bi”?

4. Hva be­tyr or­det im­pli­sitt?

5. Hvil­ken norsk ma­te­ma­ti­ker er kan­skje mest kjent for å ha be­vist at den ge­ne­rel­le fem­te­grads­lig­nin­gen ikke kan lø­ses med de ele­men­tæ­re reg­nings­ar­te­ne?

6. Hvil­ken dans­ke er gift med aut­rals­ke Ma­ry Do­nald­son?

7. Hvem spil­te Che Gue­vara i fil­men om Evi­ta?

8. Hva he­ter ho­ved­sta­den i Jor­dan?

9. Fra hvil­ken grense­fjord er gra­nit­ten til Mo­no­lit­ten i Frog­ner­par­ken hen­tet fra?

10. Hva kal­les den meng­de var­me som må til for å var­me opp ett gram vann én grad?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.