spil­ler­bør­sen

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Hå­kon Op­dal

Had­de mye å hen­ge fing­re­ne i før pause. Fle­re gode red­nin­ger, sær­lig den mot Gü­ven et­ter 81 min. Litt usikker i fel­tet.

Jens Skog­mo

Kom­bi­ner­te fint med Wich­ne noen gan­ger langs høyre­si­den. Ble lurt for lett noen gan­ger.

Tapio Heik­kilä

God til å ren­se unna i luft­rom­met. Tett oppe i du­el­le­ne. Litt stres­set med ball.

Si­mon Lar­sen

Vik­tig du­ell­spil­ler in­ne i for­sva­ret.

Had­de noen vik­ti­ge blok­ke­rin­ger. Fikk ut­ford­rin­ger med far­ten til Gü­ven. Sik­ker straf­fe.

Hen­rik Rob­stad

Et­ter­lot mye rom på sin side før pause. Trakk langt inn i midt­en. Få gode bidrag frem­over.

Ei­rik Wich­ne

Starts bes­te spil­ler of­fen­sivt før pause. Skap­te en del med god ball­kon­troll og kjap­pe føt­ter.

Gud­mun­dur Kristjans­son

Vis­te fart og kraft noen gan­ger. Noe upre­sis med ball. Ble litt pas­siv midt­veis i kam­pen. Spil­te seg opp et­ter at Start sco­ret.

Ni­els Vort­ho­ren

He­a­det i tverr­lig­ge­ren tid­lig. Slet de­fen­sivt. Hel­dig som ikke fikk straf­fe mot seg. Alt­for lav ag­gres­si­vi­tet. Løf­tet seg et­ter må­let.

Es­pen Børuf­sen

Åp­net friskt, men fikk pro­ble­mer et­ter hvert, og ble mer back enn kant­spil­ler. Ga mye rom til Richard­sen. Løf­tet seg i and­re om­gang.

To­bias Chris­ten­sen

Ble igjen brukt alt­for lite av lag­ka­me­ra­te­ne. Had­de ro og over­blikk de gan­ge­ne han var in­volvert.

Den­nis An­twi

Nær­mest usyn­lig før han plut­se­lig ble av­gjø­ren­de. Vant bal­len og sat­te bal­len kaldt til side for keeper. Strå­len­de raid et­ter 70 mi­nut­ter. Skaf­fet straf­fe et­ter 74.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.