– Det fin­nes in­gen «quick-fix»

Faedrelandsvennen - - SPORT - ANDERS MINGE

Det sier fors­ker Ma­ri­us Steiro Fim­land på Insti­tutt for sam­funns­me­di­sin og syke­pleie.

Han har i fle­re år job­bet med forsk­nings­pro­sjek­ter ved NTNU knyt­tet til re­ha­bi­li­te­ring og tre­nings­til­tak for lang­tids­syk­meld­te med mus­kel- og skje­lett­smer­ter, samt psy­kis­ke og and­re uspe­si­fi­ser­te pla­ger.

– Det er få holde­punk­ter i forsk­nin­gen som fram­he­ver én type tre­ning for folk med kro­nis­ke pla­ger. Både ut­hol­den­hets­tre­ning, styrke­tre­ning og and­re ty- per ak­ti­vi­te­ter kan være guns­ti­ge. Men for å kom­me i bed­re form, vil man opp­nå best re­sul­tat hvis man har en viss in­ten­si­tet i ak­ti­vi­te­ten. At man alt­så blir svett og and­pus­ten. Styrke­øvel­se­ne bør være så­pass tun­ge at man må an­stren­ge seg for å kla­re dem. Krop­pen vil da til­pas­se seg og bli ster­ke­re, og man kan opp­nå bed­re funk­sjons­evne.

Han tror ikke at det nød­ven­dig­vis er ak­ti­vi­te­ten yoga i seg selv som gjor­de Gjelle­stad bed­re, men at yoga har vært et po­si­tivt bidrag.

– Forsk­ning vi­ser at yoga har et medi­ta­sjons­as­pekt, sam­ti­dig som man får fy­sisk tre­ning. Yoga er skån­som for krop­pen, og kan sånn sett være en gjen­nom­før­bar ak­ti­vi­tets­form for per­soner med smer­ter.

Det vik­tigs­te, iføl­ge Steiro Fim­land, er ald­ri å slut­te å tre­ne, selv om man har smer­ter. Men at man da hel­ler fin­ner nye ak­ti­vi­te­ter som kan gjen­nom­fø­res.

– Øvel­ser og type tre­ning vil være vel­dig for­skjel­lig fra per­son til per­son. Men in­gen bør bli in­ak­ti­ve. Det går fort ned­over med helsen hvis fy­sisk ak­ti­vi­tet kut­tes ut, sier han.

Man­ge med lang­va­ri­ge pla­ger blir fy­sisk in­ak­ti­ve. Ofte får de også uli­ke følge­pla­ger, som de­pre­sjon.

– Søk hjelp. Tverr­fag­lig re­ha­bi­li­te­ring, der folk kan hjel­pe med både tre­ning og gi psy­ko­lo­gisk til­nær­ming, ser ut til å gi god ef­fekt. Det hand­ler om å end­re må­ten å for­hol­de seg til pro­ble­me­ne på og hvor­dan man ten­ker, sier Ma­ri­us Steiro Fim­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.