Fakta

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Yoga

● Be­tyr union, for­ening og byg­ger på fle­re tu­sen år gam­le fi­lo­so­fi­er rundt di­si­plin, kropps­be­hers­kel­se og leve­må­ter

● Det fin­nes uli­ke sko­ler og me­to­der som fav­ner de uli­ke as­pek­ter av yoga

● Det som er mest ut­bredt i ves­ten i dag er de fy­sis­ke øvel­se­ne, så­kal­te asanas og uli­ke puste­tek­nik­ker, pra­nay­a­ma

● Sam­men gir de uli­ke tek­nik­ke­ne i yoga en økt be­visst­het rundt sam­men­hen­gen mel­lom kropp, pust og tanke­mønst­re

● Må­let for man­ge med yoga er i først om­gang å opp­nå ro og sta­bi­li­tet både fy­sisk, men­talt og so­si­alt

Kro­nis­ke smer­ter

● Den hyp­pigs­te år­sa­ken til lang­tids­syke­fra­vær og ufør­het i Nor­ge i dag

● I Nor­ge er dia­gnose­grup­pe­ne mus­kel- og skje­lett­syk­dom­mer de van­ligs­te år­sa­ke­ne til syke­fra­vær og ufør­het

● Lang­va­rig smer­te de­fi­ne­res of­test som smer­ter med va­rig­het på tre må­ne­der el­ler mer

● Kro­nis­ke smer­ter øker ri­si­ko­en for re­du­sert psy­kisk hel­se og fa­ren for av­hen­gig­het av vane­dan­nen­de medi­si­ner

● Kro­nis­ke smerte­pa­si­en­ter har to-fire gan­ger høy­ere fore­komst av angst og de­pre­sjon, og dob­belt så stor fore­komst av selv­mord som be­folk­nin­gen for­øv­rig

● Søvn­pro­ble­mer er også van­li­ge­re

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.