Pus­ses opp for 250 mill.

Bare be­tong­skal­let be­va­res. Alt an­net skal skif­tes ut. Og helt på top­pen skal det byg­ges «sky­bar». 50-års­ju­bi­lan­ten Cale­do­ni­en Ho­tel står foran eks­trem for­vand­ling.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

– Det­te blir Kris­tian­sands stolt­het igjen. Cale­do­ni­en skal bli stor­stua den var ment å være for 50 år si­den, sier ho­tell­di­rek­tør Erik Ri­is Ja­cob­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Kris­tian­sands mest be­røm­te ho­tell be­står av høy­blok­ka Kon­gen, med 130 rom over inn­gangs­par­ti­et, og den ti år yng­re lav­blok­ka Dron­nin­gen, med 75 rom over par­ke­rings­hu­set på bak­si­den.

Eier­ne øns­ker å ta Cale­do­ni­en til­ba­ke til 1960-talls re­tro­stil, men med topp mo­der­ne og fem stjer­ners fa­si­li­te­ter anno 2018.

SKY­BAR I 13. ETA­SJE

Over påske sten­ges høy­blok­ka for totalrenovering det nes­te året, og fram til vår­en nes­te år. Pri­sen er be­reg­net til svim­len­de 250 mil­lio­ner kro­ner.

– Vi ri­ver helt inn til be­ton­gen både inn- og ut­ven­dig så bare be­tong­skal­let står igjen. Alt skif­tes; ven­ti­la­sjon, rør, elek­trisk, hei­ser. Det blir om­trent som å byg­ge et nytt ho­tell, opp­ly­ser Erik Ri­is Ja­cob­sen.

Ar­ki­tek­to­nisk er ide­en å brin­ge de­sig­net til­ba­ke til de rene, stram­me lin­je­ne fra bygge­ti­den.

Et­ter ka­ta­strofe­bran­nen i 1986 skjed­de for­ri­ge re­no­ve­ring, og fa­sa­den ble end­ret med di­ver­se til­bygg som snart til­hø­rer histo­ri­en.

Det gjør også de grøn­ne fa­sade­pla­te­ne, som byt­tes ut med sto­re vin­dus­glass. Alle ho­tell­rom får en vin­dus­vegg med ut­sikt på øvers­te hyl­le.

– Det blir glass fra gulv til tak. Vi har Sør­lan­dets de­si­dert rå­es­te ut­sikt, og det er en mar­keds­for­del vi må ut­nyt­te, sier ho­tell­di­rek­tø­ren.

Ho­tel­let løf­tes bok­sta­ve­lig talt til nye høy­der. På top­pen byg­ges sky­bar med ute­ser­ve­ring i en ny 13. eta­sje.

– Det blir lands­de­lens førs­te sky­bar, en cock­tail­bar på 280 kvad­rat­me­ter med stort are­al for ute­ser­ve­ring.

STENGER PIANOBAREN

Sam­ti­dig blir Club 21, sel­skaps­lo­ka­le­ne i da­gens øvers­te eta­sje, bygd om til to suit­er på 55 kvad­rat­me­ter med glass­vegg mot to si­der.

Funk­sjo­nen som sig­nal­bygg i Kvad­ra­tu­ren styr­kes av at det blir ver­ti­ka­le stri­per av led-be­lys­ning i fa­sa­den, mel­lom rom­me­ne.

– Før Start-kam­per kan vi far­ge byg­get i gult og svart, og til jul kan det reg­ne glit­ter, for­tel­ler di­rek­tør Ja­cob­sen.

I førs­te eta­sje er da­gens lobby­bar his­to­rie fra sen­som­mer­en. Det an­ses lite hel­dig å ta imot gjes­te­ne kloss inn­til en ri­me­lig høy­lytt piano­bar.

Også res­tau­rant Bras­se­rie C har nådd pen­sjons­al­der. Den skif­tes ut med et «kom­pro­miss­løst» ita­li­ensk kon­sept.

Både den nye pianobaren og res­tau­ran­ten får inn­gangs­par­ti og sto­re glass­fla­ter ut mot Vest­re Strand­gate, et om­rå­de som blir et nytt tyngde­punkt i by­ens ute­liv.

– HAR TRO På BYEN

In­ves­te­rings­sel­ska­pet Gla­stad Far­sund, som ei­er Cale­do­ni­en Ho­tel, har som kjent kjøpt 34 pro­sent av gam­le Kristiansand tea­ter på mot­satt side av gata, for å styr­ke ute­livs-ak­sen mel­lom Fiske­bryg­ga og Mar­kens.

– Det er ikke et ho­tell­mar­ked per i dag som for­sva­rer en så stor in­ves­te­ring i Cale­do­ni­en, men det sier noe om at man har tro på byen i et leng­re per­spek­tiv, sier Erik Ri­is Ja­cob­sen.

And­re eta­sje skal fort­satt rom­me møte- og kon­fe­ranse­fa­si­li­te­ter. Cale­do­ni­en Hall, som i dag rom­mer nær­me­re 500 per­soner, skal ut­vi­des med en tre­del.

Sce­nen ri­ves, i lik­het med veg­ger og an­nen inn­mat.

– Det blir by­ens de­si­dert størs­te møte­sal et­ter Q42, iføl­ge ho­tell­di­rek­tø­ren.

130 rom i høy­blok­ka skal bli til 150 når kon­to­rer og kan­ti­ne i tred­je eta­sje in­klu­de­res og byg­ges om.

En lett oppus­sing er gjen­nom­ført i Dron­nin­gens 75 rom. Som Fædre­lands­ven­nen tid­li­ge­re har om­talt, vur­de­res den­ne fløy­en om­bygd til stu­dent­hyb­ler på sikt.

Om det­te drop­pes får ho­tel­let 225 rom, kun fire fær­re enn by­ens størs­te ho­tell; Scan­dic By­stran­da.

Foto: Vegard damsgaard

Stil­la­se­ne er kom­met opp på ho­tell­veg­gen mot vest. Ho­tell­di­rek­tør Erik Ri­is Ja­cob­sen har am­bi­sjo­ner om å gjø­re Cale­do­ni­en til by­ens stor­stue.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Stil­la­se­ne er kom­met opp på ho­tell­veg­gen mot vest. – Det blir sinns­sykt gøy å dri­ve det­te her, sier ho­tell­di­rek­tør Erik Ri­is Ja­cob­sen. Helt til venst­re ses ho­tell­fløy­en Dron­nin­gen med 75 rom, som vil huse gjes­te­ne det nes­te året.

FOTO: CALE­DO­NI­EN HO­TEL

Slik så ho­tel­let ut den førs­te ti­den et­ter åp­nin­gen i 1968.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Cale­do­ni­en Ho­tel anno 2017 er – og har vært i noen år – over­mo­dent for re­no­ve­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.