Ble skilt – får ikke len­ger opp­hold

Den ta­mils­ke kvin­nen Va­sant­hade­vi (33) og hen­nes fire døt­re sen­des til­ba­ke til et om­rå­de hvor kvin­ner le­ver i frykt.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Den ta­mils­ke kvin­nen Va­sant­hade­vi (33) fryk­ter for sine døt­res sik­ker­het når fa­mi­li­en sen­des til­ba­ke til Sri Lan­ka. Hun ble skilt i Nor­ge og får ikke len­ger opp­holds­til­la­tel­se.

– Sri Lan­ka ser kan­skje fint ut på bil­der, men å bli sendt til­ba­ke er det ver­ste som kan skje oss, sier fem­barns­mo­ren Va­sant­hade­vi Anant­he­eswayan.

Va­sant­hade­vi, hen­nes fire døt­re på 18, 16, 15 og 13 år, samt hen­nes 11 år gam­le sønn kom til Nor­ge på fa­mi­lie­gjen­for­ening for to år si­den. Eks­man­nen kom seks år før. Nå er mor og far skilt. Der­for sen­des mor og barn ut igjen, mens far får bli.

– Da vi bod­de på Sri Lan­ka pas­set beste­far på oss. Men nå er han død, så det er in­gen igjen der som kan hjel­pe oss, sier Sangeet­ha (18).

EN BLODIG FORTID

Den tro­pis­ke øya Sri Lan­ka var her­jet av en blodig bor­ger­krig mel­lom den sin­ga­le­sis­ke ma­jo­ri- te­ten og den ta­mils­ke mi­no­ri­te­ten i 25 år. Kon­flik­ten had­de rot i man­ge fak­to­rer, men bun­ner i en ujevn for­de­ling av go­der og ret­tig­he­ter. Et­ter over 70.000 tap­te men­neske­liv end­te kon­flik­ten med sei­er til sin­ga­le­ser­ne i 2009.

Va­sant­hade­vi og hen­nes fem barn kom­mer fra den fat­ti­ge byen Jaff­na i den ta­mils­ke Nord­pro­vin­sen. Den enes­te gjen­le­ven­de slekt­nin­gen i Sri Lan­ka er Va­sant­hade­vis mor. Sto­re de­ler av fa­mi­li­en mis­tet de til kri­gen.

– Sen­des vi til­ba­ke, kom­mer vi til in­gen­ting. Jeg har in­gen der som kan hjel­pe meg å skaf­fe pen­ger el­ler be­skyt­te mine barn, sier 33-årin­gen.

«KVINNELEDEDE HUSHOLD»

Åtte år et­ter at bor­ger­krig tok slutt, er be­folk­nin­gen fort­satt sterkt pre­get av split­tel­sen i lan­det. Iføl­ge Lan­dinfo er det frem­de­les en mar­kant mi­li-

FOTO: SOND­RE STE­EN HOL­VIK

Va­sant­hade­vi Anant­he­eswarans flan­kert av sine fire døt­re. Fra venst­re: Sangeet­ha (18), Tha­vasi­ka (13), Sageet­ha (15) og Sa­gavi (16).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.