Den­ne duo­en har la­get årets Pri­de-låt

Den Kris­tian­sand­ba­ser­te duo­en Sam & Sky står bak årets na­sjo­na­le Pri­de-låt, «Skam­mens Dis­ko­tek».

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no

Den Kristiansand-ba­ser­te duo­en Sam & Sky har la­get årets na­sjo­na­le Pri­de-låt. Sin­ge­len «Skam­mens dis­ko­tek» ble valgt blant 24 inn­send­te bidrag.

– Det­te er en anthem om å slip­pe seg fri. Du ei­er deg selv og ditt eget liv, sier vo­ka­list og låt­skri­ver Shei­la Sim­me­nes til Fædre­lands­ven­nen.

Sin­ge­len «Skam­mens Dis­ko­tek», som ble slup­pet på fre­dag, har alt­så blitt valgt ut som årets na­sjo­na­le Pri­de-låt av to­talt 24 inn­send­te bidrag.

– Tid­li­ge­re har det vært slik at Oslo har hatt en egen Pri­de-låt, og de and­re re­gio­ne­ne har valgt egne. Men un­der årets ti­års­ju­bi­le­um er det en fel­les låt som skal re­pre­sen­te­re Pri­de over hele lan­det, og det er sykt kult at jury­en har valgt ut lå­ten vår, leg­ger Sim­me­nes til.

Årets jury be­står av vo­ka­list Per Kris­ti­an Troll­vik fra grup­pa 22, Es­pen Andreas Haug­land, som sto for fjor­årets Pri­de-låt, Da­ni­el­le Brog­den fra ban­det Kildap­hew, Mi­ra Berg­grav Ref­sum, Rag­na Sol­berg­nes fra den al­ter­na­ti­ve rap­grup­pen KUUK og mu­sikk­pro­du­sent Hei­di Marie Vestrheim.

FRYKTLØS KJÆR­LIG­HET

Sam & Sky skal fram­føre lå­ten på årets Pri­de-fes­ti­val i Oslo i juli, Regn­bue­da­ge­ne i Ber­gen, samt fire and­re mar­ke­rin­ger rundt om i lan­det. Men duo­en hå­per spe­si­elt at lå­ten kan bi­dra til å for­and­re noen gam­mel­dag­se hold­nin­ger på Sør­lan­det.

– Les­bis­ke, ho­mo­fi­le og trans­per­soner i Kristiansand og om­egn sit­ter med fle­re ut­ford­rin­ger enn el­lers rundt om i lan­det. Sør­lan­det er ikke kjent for være den mest om­fav­nen­de lands­de­len for dem som er litt an­ner­le­des, me­ner Sim­me­nes.

– Vi be­fin­ner oss midt i bi­bel­bel­tet, hvor kon­ser­va­ti­ve hold­nin­ger står i vei­en for fri­he­ten til

å ut­tryk­ke seg som man vil. Det er noe med dob­belt­mo­ra­len her på Sør­lan­det, hvor en­kel­te re­li­giø­se, kon­ser­va­ti­ve grup­pe­rin­ger snak­ker om guds kjær­lig­het – men pri­vat kom­mer med ned­la­ten­de ut­sagn om ho­mo­fi­le. Det er ikke ok, og ab­so­lutt noe vi må snak­ke om, sier hun vi­de­re.

VIL SPRE GODE VIBBER

Mik­kel­sen hå­per at «Skam­mens Dis­ko­tek», som han be­skri­ver som en «catchy disko­låt med in­spi­ra­sjon fra 90-tal­let», vil bi­dra til å få folk til å føle seg bra, uan­sett leg­ning el­ler kjønn.

– Vi blir kjempe­for­nøy­de hvis lå­ten kan fun­ge­re som en «boost» for alle som kjem­per for fri­het og ret­ten til å være seg selv, både ho­mo­fi­le, les­bis­ke, trans­per­soner og ab­so­lutt alle and­re, sier Mik­kel­sen.

– Man må ikke være ho­mo­fil for å kjem­pe for ho­mo­fi­les ret­tig­he­ter. Og man må ikke være kvin­ne for å være fe­mi­nist. Det­te an­går oss alle. Mitt Nor­ge er ikke mitt hvis ikke alle kan els­ke den man vil, leg­ger Sim­me­nes til.

– HERLIG, SKAMLØS LÅT

Nest­le­der i Oslo Pri­de, Yo­nas Bennour, be­skri­ver «Skam­mens Dis- ko­tek» som en «herlig, skamløs låt».

– Vi sy­nes at «Skam­mens Dis­ko­tek» er en upre­ten­siøs som­mer­låt som pas­ser per­fekt til Pri­de. Det er rett og slett en herlig og skamløs låt, sier Bennour.

I jury­ens be­grun­nel­se står det at lå­ten er en hyl­lest til kjær­lig­het uten reg­ler.

– Lå­ten fei­rer li­vet og nuet! Det er en po­si­tiv låt som fra førs­te se­kund er umu­lig å ikke dan­se til. «Skam­mens Dis­ko­tek» er som­mer, fest, fel­les­skap og kjær­lig­het uten reg­ler og be­grens­ning, skri­ver jury­med­lem Hei­di Marie Vestrheim, som job­ber som både låt­skri­ver og mu­sikk­pro­du­sent.

BEG­GE FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Sam & Sky be­står av mu­sikk­pro­du­sent Stian André Mik­kel­sen og Shei­la Sim­me­nes, vo­ka­list og låt­skri­ver.

Den Kristiansand-ba­ser­te duo­en Sam & Sky be­står av Stian André Mik­kel­sen fra Grim­stad og Shei­la Sim­me­nes fra Ber­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.