Ed­vard­sen skuf­fet over Ap

Rune Ed­vard­sen er så kri­tisk til Ar­bei­der­par­ti­ets inn­vand­rings­po­li­tikk og hold­ning til kris­ten­dom i sko­len at ikke er sik­ker på Ap får hans stem­me ved stor­tings­val­get.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no -

– Det­te er synd for oss som har et sterkt livs­syn. Ar­bei­der­par­ti­et er nok det par­ti­et som har flest krist­ne vel­ge­re. Og her sy­nes jeg par­ti­et må bli mer ty­de­lig. Vi skal ikke være red­de for våre krist­ne tra­di­sjo­ner og ver­di­er, sier Rune Ed­vard­sen.

Han er dag­lig le­der i Tro­ens Be­vis i Kvi­nes­dal. De dri­ver mi­sjons­virk­som­het over hele ver­den. Ved for­ri­ge stor­tings­valg gikk han ut med klar støt­te til Ar­bei­der­par­ti­et. Nå er han ikke like sik­ker len­ger.

Bak­grun­nen er at blant and­re AUF vil fjer­ne K-en fra KRLE-FA­get (kris­ten­dom, re­li­gion, livs­syn, etikk). I par­ti­et er det også kref­ter som vil gi kris­ten­dom­men mind­re plass i fa­get.

Men det er ikke den enes­te grun­nen. Ed­vard­sen me­ner også at par­ti­et har vært alt­for uty­de­li­ge i inn­vand­rings­de­bat­ten og lagt seg for tett opp til Frps po­li­tikk. Også i 2016 kri­ti­ser­te han Ap for det­te.

– Jeg har ikke be­stemt meg for om hva jeg skal gjø­re. Jeg har blitt vel­dig skuf­fet. Jeg stod fram med støt­te for­di jeg øns­ket en po­li­tikk som hand­let om so­li­da­ri­tet og støt­te til ver­dens fat­ti­ge. Men når jeg hvor­dan Ap opp­tråd­te un­der flykt­ning­kri­sen, så var det nok­så bleikt.

SEKULARISERING

I sa­ken om Krle-fa­get, har Ar­bei­der­par­ti­et ennå ikke be­stemt seg. Det skjer på lands­mø­tet et­ter påske. Rune Ed­vard­sen me­ner ar­gu­men­tet om en se­ku­lær sko­le ikke hol­der.

– Jeg ser på se­ku­la­ri­se­rin­gen som en mote­sak som har på­gått noen år. Men jeg tror ikke det vil lyk­kes. I and­re land er folk opp­tatt av hva som er de­res tro, og jeg tror ikke vi vil ha noen suk­sess med å være nøy­tra­le, sier Ed­vard­sen.

Han me­ner Krle-fa­get også er vik­tig i en of­fent­lig sko­le for alle.

– Jeg har all­tid trodd på en sterk of­fent­lig sko­le, selv om jeg ikke er imot krist­ne sko­ler. Men det at alt skal være nøy­tralt og at vi ikke skal nev­ne kris­ten­dom­men, har jeg in­gen tro på, sier Ed­vard­sen.

MER ISLAM

In­ternt i Ap er det uenig­het om Krle-fa­get. Fyl­kes­la­get i Vest-ag­der har sagt ja til å be­hol­de da­gens ord­ning, men AUF vil ha bort K-en.

– Det­te hand­ler om hvil­ke sig­na­ler vi sen­der ut. Vi er et land med man­ge for­skjel­li­ge men­nes­ker som har uli­ke re­li­gio­ner og livs­syn. Og for oss er det vik­tig at sta­ten fram­står som se­ku­lær og nøy­tral for alle innbyggerne, sier Den­nis Tor­kel­sen, fyl­kes­le­der i AUF.

Han me­ner at også inn­hol­det i fa­get må for­and­res slik at kris­ten­dom ikke får like mye plass som i dag. For ham hand­ler det om å til­pas­se seg ti­den vi le­ver i.

– Det er mye mer un­der­vis­ning i kris­ten­dom sam­men­lig­net med and­re re­li­gio­ner, og det me­ner jeg blir feil. Spe­si­elt i dis­se ti­der er det vik­tig at unge læ­rer om alle re­li­gio­ner, for ek­sem­pel islam hvor det blant an­net spres vel­dig mye feil­in­for­ma­sjon på nett og so­sia­le medi­er.

IN­KLU­DE­REN­DE SKO­LE

Men i Vest-ag­der vil­le et fler­tall på re­pre­sen­tant­ska­pets møte i midt­en av mars at K-en ble væ­ren­de. Ven­ne­slas vara­ord­fø­rer Be­rit Kit­tel­sen skal ha over­be­vist man­ge.

– Vi vil ha en sko­le som in­klu­de­rer alle, også de krist­ne. Det vi ser i dag, er at det er de krist­ne som dan­ner pri­vat­sko­ler for­di de me­ner at den of­fent­li­ge sko­len ikke har dis­se ver­di­ene in­ne. Å be­hol­de K-en kan bi­dra til å be­hol­de fel­les­sko­len.

Rune Ed­vard­sen

FOTO: SCHR DER, TOR ERIK

Rune Ed­var­sen, dag­lig le­der i Tro­ens Be­vis, har støt­tet Ar­bei­der­par­ti­et. Men et­ter de­bat­ten om å fjer­ne K-en fra Krle-fa­get, me­ner han par­ti­et fjer­ner seg fra man­ge av sine krist­ne vel­ge­re. Her på vei til et møte i Be­ta­nia i Kristiansand i 2014.

ARKIVFOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Rune Ed­vard­sen me­ner at Krfs parti­le­der Knut Arild Harei­de har opp­trådt som «et ekte mann­folk» i inn­vand­rings­de­bat­ten. Her er de to sam­men på som­mer­stev­net i Sa­rons Dal i 2014.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.