For­uren­ser­ne må be­ta­le

Det er rett og ri­me­lig at de bi­le­ne med de størs­te ut­slip­pe­ne må be­ta­le mest i bom­sta­sjo­ne­ne.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG -

Om et par års tid vil tro­lig de nye bom­sat­se­ne i Kristiansand be­gyn­ne å gjel­de. Det enes­te som i dag sy­nes sik­kert, er at de vil bli be­ty­de­lig høy­ere enn i dag. Fyl­kes­ting og by­sty­re har gått inn for 32 kro­ner for en per­son­bil i rush­ti­den.

I til­legg vur­de­res uli­ke pris­mo­del­ler for uli­ke bil­ty­per. En mot­vil­lig sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vik Olsen (Frp) har fore­slått å end­re reg­le­ne i veilo­ven. Der­med kan man lo­kalt be­stem­me seg for ord­nin­ger der bi­le­ne må be­ta­le ut ifra hvor mye de slip­per ut. Både Oslo og Ber­gen går det mot at die­sel­bi­ler må be­ta­le fem kro­ner eks­tra i bom­me­ne rundt de to by­ene.

Det­te vil ikke være po­pu­lært, men i prak­sis har våre po­li­ti­ke­re ikke noe valg.

I for­bin­del­se med den nye by­miljø­av­ta­len job­bes det i Kristiansand med uli­ke mo­del­ler der det skil­les mel­lom ut­slipps­frie bi­ler, lad­ba­re bi­ler, ben­sin­bi­ler og die­sel­bi­ler. Der­med kan man la de bi­le­ne som for­uren­ser mest, be­ta­le mest. Det er et for­nuf­tig prin­sipp.

Ut­gangs­punk­tet for bom­sta­sjo­ne­ne er at de som bru­ker vei­ene, må be­ta­le en del av vei­byg­gin­gen di­rek­te. Men i til­legg må frem­ti­dens vei­po­li­tikk i Nor­ge ta hen­syn til klima­ut­ford­rin­ge­ne. Av­gifts­po­li­tik­ken på både salg av Fra 2019 kom­mer bom­sat­se­ne til øke Kristiansand. Ut­gangs­punk­tet blir 32 kro­ner for en per­son­bil i rush­tra­fik­ken. nye bi­ler og bru­ken av bi­le­ne må ha som for­mål å sti­mu­le­re til salg av miljø­venn­li­ge kjøre­tøy. Det sis­te må bety at det grad­vis blir dy­re­re ben­sin og die­sel og høy­ere bom­av­gif­ter på sli­ke bi­ler.

In­gen av de­le­ne vil være po­pu­lært, men i prak­sis har våre po­li­ti­ke­re ikke noe valg. Vårt land har på­tatt seg kon­kre­te ut­slipps­kutt og knyt­tet dis­se opp mot EUS sam­le­de inn­sats. Det­te be­tyr at Nor­ge må kut­te­ne ut­slip­pe­ne i så­kalt ikke-kvote­plik­tig sek­tor med hele 40 pro­sent in­nen 2030. I den­ne sek­to­ren er trans­port den vik­tigs­te ut­slipps­kil­den. Og 2030 er bare 13 år unna. Da trengs det kraf­tig og kon­kret lut.

Den enes­te far­ba­re vei­en å nå det­te am­bi­siø­se må­let på er å sti­mu­le­re folk flest til å er­stat­te ben­sin- og die­sel­bi­le­ne med bi­ler som ikke for­uren­ser. Det kre­ver både gul­røt­ter i form av bil­lig inn­kjøp og drift av de bi­le­ne man øns­ker fle­re av, og det mot­sat­te for de bi­le­ne man øns­ker å fjer­ne. Da bør dif­fe­ren­si­er­te bom­sat­ser være ett av virke­mid­le­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.