Skry­ter av Harei­de

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Rune Ed­vard­sen me­ner at KRF har hatt en ty­de­li­ge­re røst enn Ap inn­vand­rings­de­bat­ten.

– Knut Arild Harei­de har stått fram som et mann­folk. Han har vå­get å ta opp sa­ker som har kos­tet.

I Ap var Odd Om­land med da Rune Ed­vard­sen i 2013 gikk ut med støt­te til par­ti­et. Han me­ner inn­stram­min­ge­ne i asyl­po­li­tik­ken som Ap var med på, var helt nød­ven­di­ge.

– Det­te var et bredt for­lik i Stor­tin­get der de fles­te par­ti­ene var med. Med den strøm­men vi så, var en inn­stram­ming nød­ven­dig. Også lan­de­ne rundt oss stram­met inn, sier Om­land.

Han me­ner det er sto­re for­skjel­ler mel­lom Ap og Frp. Ikke minst når det gjel­der in­te­gre­ring.

– Der me­ner vi at det blir gjort for lite. Vi me­ner for ek­sem­pel at ens­li­ge mindre­åri­ge må få kom­me raskt ut i kom­mu­ne­ne, slik at man får fulgt dem bed­re opp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.