– Bør være første­val­get

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Alfred Hau­ge var sjef de førs­te 25 åre­ne, og fulg­te bygge­pro­ses­sen fra 1967 til åp­ning i mars 1969. Han sier «en­de­lig» når Fædre­lands­ven­nen med­de­ler ny­he­ten.

– Jeg slut­tet i 1992, et­ter­på har det sta­dig gått ned­over, har jeg ob­ser­vert, smi­ler 86-årin­gen.

Eks-di­rek­tø­ren sier Cale­do­ni­en Ho­tel var en ny­skap­ning og 12-eta­sje­ren en be­hø­rig «snakk­is» blant by­ens bor­ge­re i 1969. Nå tror han alle er eni­ge om at det trengs for­ny­el­se av ho­tel­let med den uni­ke be­lig­gen­he­ten.

– Men ho­tell­mar­ke­det i Kristiansand er noe helt an­net 50 år se- ne­re?

– Visst er det tøff kon­kur­ran­se, og det er bra. Men hvis du hol­der høy kva­li­tet vin­ner du den kon­kur­ran­sen, så en­kelt er det. Første­val­get i Kristiansand bør være Cale­do­ni­en, men da må kva­li­te­ten være på topp, sva­rer Hau­ge.

Kristiansand kom­mu­ne har godkjent alle til­tak og be­røm­mer en «vel­dig god dia­log» med bygg­her­ren.

– Vi får en til­pas­ning til klas­sisk ar­ki­tek­tur, uten at man for­rin­ger det ek­sis­te­ren­de. Det blir en opp­gra­de­ring av byg­get i sin hel­het, med pa­vil­jon­gen nede og høy­hu- set som rei­ser seg, sier plan- og byg­nings­sjef i kom­mu­nen, Ven­ke Moe til Fædre­lands­ven­nen.

Hun me­ner forbi­pas­se­ren­de vil opp­le­ve et let­te­re og mind­re ru­ven­de bygg, sam­ti­dig som det er de to ne­ders­te eta­sje­ne man pri­mært for­hol­der seg til på gate­plan.

FOTO: ARKIVFOTO

Da­væ­ren­de di­rek­tør Alfred Hau­ge foran det brann­her­je­de ho­tel­let i 1986.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.