Rei­se­livs­sjef: – For­nuf­tig

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Det­te er vel­dig for­nuf­tig og bra. Cale­do­ni­en var tid­li­ge­re by­ens stolt­het, og er i dag et stort ho­tell i sen­trum med vel­dig flott be­lig­gen­het. At eier­ne tar grep og re­no­ve­rer bi­drar til høy­ere stan­dard i by­ens ho­tell­mar­ked, noe som er vel­dig po­si­tivt for byen og ikke minst for Cale­do­ni­en selv, sier Hei­di Sør­vig, dag­lig le­der for den sør­lands­ke reise­livs­klyn­gen USUS.

– Vil at­trak­ti­ve ho­tel­ler i seg selv trek­ke fle­re gjes­ter til byen?

– Nei, få av oss rei­ser til et sted for å sove der. By­ens ho­tel­ler er ikke trekk­plas­ter for Kristiansand, men de styr­ker at­trak­ti­vi­te­ten som reise­mål, ikke minst in­nen­for kurs- og kon­fe­ranse­mar­ke­det, sva­rer Sør­vig.

Kristiansand har per i dag 1509 ho­tell­rom som i fjor had­de et be­legg på 56 pro­sent. Sør­vig me­ner det er du­ket for hard kon­kur­ran­se om å bli by­ens fore­truk­ne:

– Mye har skjedd si­den Cale­do­ni­en var Sør­lan­dets flot­tes­te ho­tell, men det er en vik­tig og tøff am­bi­sjon å ta.

ILL: LINK AR­KI­TEK­TUR

Rene lin­jer, sto­re glass­fla­ter og mo­der­ne ma­te­ria­ler vi pre­ge eks­te­ri­ø­ret til ho­tel­let når det et­ter pla­nen står fer­dig vår­en nes­te år. På top­pen byg­ges sky­bar med ute­ser­ve­ring i en ny 13. eta­sje.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Da­gens piano­bar leg­ges ned over som­me­ren, og flyt­tes til and­re si­den av ho­tel­let, med inn­gang fra Vest­re Strand­gate.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.