Ut­sen­del­se et­ter skils­mis­se

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Ut­len­dings­di­rek­to­ra­tet (UDI) hev­der at for­ut­set­nin­ge­ne for opp­holds­til­la­tel­sen ikke len­ger er til ste­de et­ter­som par­te­ne nå er skilt.

– Far har fått opp­hold tid­li­ge­re på eget selv­sten­dig grunn­lag. Et­ter re­gel­ver­ket er det et vil­kår at sam­li­vet be­står. Når det gjel­der bar­na, ble de gitt til­la­tel­se med beg­ge for­eld­re, skri­ver UDI til Fædre­lands­ven­nen.

– UDI har skre­vet til fa­mi­li­en «vi ten­ker på bar­nas bes­te». Me- ner UDI at det er til bar­nas bes­te å bli sendt til­ba­ke til Sri Lan­ka?

– Det fore­lig­ger in­gen kon­kre­te opp­lys­nin­ger i sa­ken som til­si­er at fa­mi­li­en ikke kan re­tur­ne­re, sier UDI.

– Lan­dinfo be­kref­ter imid­ler­tid kvinneledede hus­holds vans­ke­li­ge si­tua­sjon i Nord-pro­vin­sen. Er ikke det kon­kre­te nok opp­lys­nin­ger?

– Vans­ke­li­ge for­hold i hjem­lan­det er ikke til­strek­ke­lig for å gjø­re unn­tak fra til­bake­kall, sier UDI.

FOTO: SOND­RE STE­EN HOL­VIK

Fem­barns­mo­ren fryk­ter for skjeb­nen til sine døt­re der­som de blir sendt til­ba­ke til Sri Lan­ka.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.