FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Sri Lan­ka

● Ho­ved­stad: Co­lom­bo

● Be­folk­ning: 21.611.842

● Et­nis­ke grup­per: Sin­ga­le­se­re 74.9%, sri­lan­kis­ke ta­mil 11.2%.

● Bor­ger­krig: 1983 - 2009

● 4,1 pro­sent av be­folk­nin­gen le­ver i

Lan­dinfo

● Ut­len­dings­for­valt­nin­gens fa­gen­het for lan­din­for­ma­sjon (Lan­dinfo) inn­hen­ter og ana­ly­se­rer in­for­ma­sjon om sam­funns­for­hold og men­neske­ret­tig­he­ter i land eks­trem fat­tig­dom

● Ga­pet mel­lom fat­tig og rik øker

● Kvin­ners po­si­sjon i lan­det er svak

● En av fem hus­hold­nin­ger i Nord­pro­vin­sen er kvinneledede. Ut­len­dings­di­rek­to­ra­tet (UDI), Ut­len­dings­nemn­da og Jus­tis - og be­red­skaps­de­par­te­men­tet har be­hov for kunn­skap om.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.