Ma­ri får konge­job­ben

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

Åtte år gam­le Ma­ri Brans­dal Lie får konge­job­ben når Kong Ha­rald kom­mer til Vennesla 24. april. Han skal også be­sø­ke Ha­rald­vi­gen og Song­da­len.

– Jeg gle­der meg vel­dig og gru­er meg litt, sier åtter­årin­gen som skal gi mo­nar­ken bloms­ter når han an­kom­mer Vennesla man­dag 24. april nøy­ak­tig klok­ka 13.00.

Ald­ri før har en re­gje­ren­de mo­nark for et selv­sten­dig Nor­ge vært på of­fi­si­elt ærend i byg­da. Sist konge­be­søk var Kong Os­car II i for­bin­del­se med byg­gin­gen av Se­tes­dals­ba­nen i 1891. Kron­prins Olav be­søk­te Huns­fos Fab­rik­ken i 1955.

Ma­ri skal ta imot kon­gen sam­men med ord­fø­rer Tor­hild Brans­dal. Selv om de har sam­me etter­navn, er de ikke i nær fa­mi­lie.

Mor til Ma­ri, Ton­je Brans­dal, gle­der seg kan­skje enda mer enn dat­te­ren:

– Det­te er et øye­blikk for hele li­vet. Jeg er så glad i den fol­ke­li­ge kon­gen vår. Det blir stort å se Ma­ri gi ham bloms­ter, sier mam­ma.

VANT LODDTREKNING

Ma­ri Brans­dal Lie meld­te seg til tje­nes­te da hun fikk bre­vet om konge­be­sø­ket med hjem fra Kvar­stein sko­le. Hun går i and­re klas­se. Si­den vant hun lodd­trek­nin- gen om den sto­re opp­ga­ven.

– Jeg skal ha bu­nad, og vi har al­le­re­de be­gynt å øve, sier Ma­ri.

– Det blir vel­dig stas. Pro­gram­met skal ha fo­kus på barn og unge. Vi har mye å vise fram, sier ord­fø­rer Tor­hild Brans­dal.

PRO­GRAM­MET I VENNESLA:

Kl 1300 An­komst Vennesla

●● Hans Ma­jes­tet Kong Ha­rald tas imot av ord­fø­rer Tor­hild Brans­dal

●● Bloms­ter over­rek­kes av Ma­ri Brans­dal Lie, 2. trinn v/kvar­stein sko­le

●● Vennesla skole­mu­sikkorps spil­ler

●● Barne­hage­kor syn­ger Løve­lo­ven ved Øv­re torg

●● Kul­tur­sjef Arn­stein Hå­kon­sen øns­ker vel­kom­men til kul­tur­hu­set

●● Lunsj ved kul­tur­hu­set

●● Småå­sa­ne barne­hage og Jan­nicke Us­te­rud frem­fø­rer Ven­ne­sla­san­gen

●● Mu­sikk­inn­slag v/filip Bråt­hen Han­sen

An­komst kan­ti­ne ved svømme­hal­len

●● Mar­kus Bjer­land fra Moon­light av­de­ling Øvre­bø øns­ker vel­kom­men

●● Innslag svømme­hall hvor Vennesla svømme­klubb har ak­ti­vi­tet i bas­sen­get.

●● Pre­sen­ta­sjon av Vennesla kom­mu­ne sitt ar­beid med barn og unge

●● Sats­ning «In­klu­de­ren­de Læ­rings­mil­jø» ved Steinar Har­bo sam­men med ele­ver ved Venn-

esla ung­doms­sko­le.

●● Moon­light og Ven­ne­sla­mo­del­len ved Ray­mond Bærø

●● Innslag ved kul­tur­sko­len

●● Kl 1500 Av­rei­se Vennesla

PRO­GRAM­MET I SONG­DA­LEN:

Før be­sø­ket i Vennesla er kon­gen i Song­da­len. Her blir pro­gram­met slik:

Pors­myr bygde­tun kl. 11.00

●● Hans Ma­jes­tet Kong Ha­rald tas imot og øns­kes vel­kom­men av ord­fø­rer John­ny Grei­bes­land.

●● Bloms­ter­barn: Ri­na-lio­ra Ni­yo, 4. trinn v/oa­sen sko­le. San­der Haa­kon Hau­gen Han­sen, 4. trinn v/rosse­land sko­le.

●● Det blir guidet om­vis­ning på Pors­myr bygde­tun ved le­der Pors­myrs ven­ner Be­rit Un­dis Møl­land og for­mann av stif­tel­sen Odd­bjørn Folle­rås.

●● Hau­gen­par­ken kl. 11.30

●● Kon­fe­ran­sier Ju­lia Tyr­kiel, elev ved Song­da­len ung­doms­sko­le.

●● 3. trinn på Tun­bal­len sko­le syn­ger.

●● Det blir kul­tu­relt innslag, folke­to­ner og dikt v/ragn­hild Fur­holt og Paal-hel­ge Hau­gen og dans med ele­ver fra Song­da­len ung­doms­sko­le.

No­den ung­doms­klubb kl. 12.00

●● Øns­kes vel­kom­men til No­den av Vet­le Åsen The­land som re­pre­sen­te­rer Song­da­len ung­doms­råd, kul­tur­kon­su­lent Ane A. Selje­set og ung­doms­le­der De­jan Va­sic.

●● Pre­sen­ta­sjon av kunst­ut­stil­ling la­get av kul­tur­skole­ele­ver v/mar­ti­ne Olsen Steig og Te­re­se Sing­nahl.

●● Mu­sikk­inn­slag av kul­tur­skole­ele­ver Es­pen Alan Gar­riott og Katri­ne Lis­le­vand Pavljuk.

●● Film fra ele­ver ved Bir­ke­lid læ­rings­sen­ter «Kan­skje kom­mer kon­gen».

HA­RALD­VI­GEN

Kon­gen av­slut­ter sin dags­tur på Sør­lan­det med et be­søk til Ha­rald­vi­gen, Røde Kors sitt leir­sted uten­for Kristiansand. Her er ikke pro­gram­met of­fent­lig­gjort i de­talj ennå, men det skal fore­gå fra kl 16.00 til 18.00.

FOTO: ODD INGE ULEBERG

Ma­ri Brans­dal Lie har fått opp­ga­ven med å ta imot Kong Ha­rald og gi ham bloms­ter når han kom­mer på historisk be­søk til Vennesla.

INGE ULEBERG FOTO: ODD

Mammma Ton­je Brans­dal gle­der seg nes­ten vel så mye som dat­te­ren Ma­ri Brans­dal Lie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.