Kunst­ner med tann­lege­bor

Tann­le­gen sa at det kun­ne bli bo­ring i opp mot en halv time. Men jeg grud­de meg ikke.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: LARS HOLLERUD lars.hollerud@fvn.no

For av­ta­len med Kha Duong ved Kvad­ra­tu­ren Tann­lege­sen­ter hand­let ikke om ten­ner.

Den hand­let om det den­ne tann­le­gen gjør et­ter at høna har gjort sitt.

Han ska­per kunst­fer­di­ge egg med tann­lege­bor.

AVLEDENDE BLIKKFANG

Ek­semp­ler på den spek­ta­ku­læ­re kunst­fer­di­ge virk­som­he­ten hen­ger blant an­net i gre­ner på vente­rom­met, som avledende blikkfang for folk som øns­ker seg for­test mu­lig ut igjen.

Også pause­rom­met til de ni an­sat­te i tann­lege­fel­les­ska­pet pre­ges av at én av dem har en hobby uten­om det van­li­ge.

Der vil den som løf­ter blik­ket fra bord­pla­ta i ret­ning ta­ket se om­trent 70 egg som in­gen and­re har sett.

– Hvor len­ge har du ut­øvd tann­lege­kunst på egg?

– I tre-fire må­ne­der. Det vil si et par må­ne­der før påske i fjor og snart like len­ge før påske i år.

TANN­LEGE­BOR

41-årin­gen, en nord­mann fra Ber­gen som had­de sine fire førs­te år i Viet­nam, for­kla­rer at han egent­lig så et­ter spe­si­el­le påske­egg i bu­tik­ker.

– Jeg fant ikke det jeg så et­ter, og be­gyn­te å kik­ke et­ter dem på net­tet. Der, un­der søke­or­de­ne egg car­ving, ble Dre­mel Mar­ble an­be­falt som verk­tøy.

Da tenk­te tann­lege Kha Duong at tann­lege­bor nok er bed­re eg­net.

– Hvor man­ge egg er knust uten å ha blitt kunst?

– Bare to-tre av to­talt 130.

ALD­RI SPEILEGG

Det enes­te den­ne tann­le­gen be­kla­ger, er at han må nøye seg med egge­røre og ald­ri kan unne seg speilegg i uke­ne før påske.

– Alle egg hjem­me tøm­mes for at jeg kan få skall å bore i.

Av åpen­ba­re grun­ner ut­øver han ikke egg­bo­rin­gen hjem­me, da måt­te han tatt med både stol og in­stru­ment­pult.

Der­med blir det en del fri­vil­lig over­tid uten lønn på den­ne ti­den av året.

Ikke får han lønn for eg­ge­ne, hel­ler. De er nem­lig ikke til salgs.

– Bare noen få ut­valg­te får egg av meg. Det vil si fa­mi­lie­med­lem­mer og kol­le­ger på Kvad­ra­tu­ren Tann­lege­sen­ter, sier Kha Duong.

Bare så det er nevnt, i til­fel­le noen har tenkt å spør­re.

ALLE FOTO: LARS HOLLERUD

Ta­lent til tross, tann­le­gen tar ikke imot be­stil­ling på kunst­fer­di­ge egg.

Tann­lege­bor­kunst­ne­ren har al­le­re­de de­ko­rert det mes­te av plas­sen over bor­det på spise­rom­met til Kvad­ra­tu­ren tann­lege­sen­ter. Men det er all­tid plass til enda et egg.

Sånn kan det se ut et­ter en halv time hos den­ne tann­le­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.