Stor skog­brann­fare

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MAGNUS NØDLAND SKOGEDAL

– La helst vær å ten­ne bål, sier brann­sje­fen.

– Det er tørt, og i lø­pet av hel­ga had­de vi to skog­bran­ner i Bir­ke­nes. Langs hele kys­ten er det tørt, og det far­li­ge om­år­det strek­ker seg rundt én mil inn i lan­det, sier brann­sjef Jan Røilid ved Kris­tian­sands­re­gio­nen brann og red­ning.

– Folk må være yt­terst for­sik­ti­ge. La helst vær å ten­ne bål el­ler and­re ak­ti­vi­te­ter som kan føre til skog­bran­ner, sier Røilid.

Det ge­ne­rel­le bål­for­bu­det i Nor­ge gjel­der fra 15. april til 15. sep­tem­ber. – De som ten­ker på å ten­ne bål el­ler en­gangs­grill må være vel­dig for­sik­ti­ge. Det gjel­der å fin­ne godt egne- de plas­ser med lang av­stand til ve­ge­ta­sjon som kan bren­ne, og ha med vann for å kun­ne sluk­ke. Sørg all­tid for at det er skik­ke­lig sluk­ket. I vann­kan­ten med fjell rundt er det en ting, men med lyng og kratt i nær­he­ten er det ikke for­svar­lig å ten­ne opp nå, sier brann­sje­fen.

Skog­brann­fa­ren som mel­des av yr.no ran­ge­res på en ska­la fra 1 til 100, hvor alt over 70 reg­nes som «Me­get stor fare». Var­se­let for Kristiansand for de nes­te tre da­ge­ne vi­ser hen­holds­vis 75, 81 og 75 på ska­la­en.

– Det er været som be­stem­mer brann­fa­ren, Det er lett å tro at en har kon­troll, men et lite vind­pust kan føre til en skog­brann som sprer seg, sier Røilid.

ARKIVFOTO: KJETIL NYGAARD

Her fra en skog­brann i Bir­ke­nes i 2015.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.