Moské kre­ver ny re­gu­le­rings­plan

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

Al­le­re­de i de­sem­ber kan Ah­ma­di­yya-me­nig­he­ten inn­kal­le til mø­ter på Tinnheia. Men bygge­start for mos­ke­en blir ikke før nes­te år.

– Bygge­kost­na­den blir på rundt ti mil­lio­ner kro­ner. Så er det opp til po­li­ti­ker­ne hvor de set­ter gren­se for ting og tang, og vi må jus­te­re oss der­et­ter, sier ad­mi­ni­stra­tiv le­der Zee­s­han Ah­med i Ah­ma­di­yya-me­nig­he­ten.

De har nå hatt et førs­te, for­be­re­den­de møte med plan­av­de­lin­gen i Kristiansand kom­mu­ne.

Kon­klu­sjo­nen er at kom­mu­nen er po­si­tiv til at Tinn­heivei­en 15, ei­en­dom­men der Ag­der Taxi hol­der til i dag, kan bru­kes til moské for me­nig­he­ten med rundt 50 med­lem­mer.

FLYT­TER INN SNAREST

Fædre­lands­ven­nen kan for førs­te gang vise fram il­lust­ra­sjo­ne­ne som er sendt ved bygge­søk­na­den.

De vi­ser et bygg i to eta­sjers høy­de, med kup­pel og 11,8 me­ter høyt mi­na­ret, el­ler bønne­tårn. Bruks­area­let er på 570 kvad­rat­me­ter.

Det er skre­vet kjøps­kon­trakt for ei­en­dom­men. Men Ag­der Taxi har gitt be­skjed om at de nep­pe kan flyt­te over i sine nye lo­ka­ler ved Lau­vå­sen før i de­sem­ber.

– Så fort Ag­der Taxi flyt­ter ut, flyt­ter vi inn. Vi øns­ker da å bru­ke byg­get til kon­to­rer og møte­ak­ti­vi­tet, men ikke til bo­lig for ima­men fore­lø­pig, opp­ly­ser ima­men selv, Yasir Faw­zi.

Me­nig­he­ten har to fas­te sam­lin­ger hver uke; fre­dag og søn­dag. Men det er sjel­den mer enn 10-15 del­ta­ke­re.

De had­de opp­rin­ne­lig søkt kom­mu­nen om dis­pen­sa­sjon fra re­gu­le­rings­pla­nen.

Men på grunn av end­ring av for­mål fra kon­tor til re­li­giøs virk­som­het, og for­di det er man­ge pro­tes­ter, kre­ver kom­mu­nen full re­gu­le­rings­plan­be­hand­ling.

– KLA­RER å VEN­TE

Saks­gan­gen tar ett års tid og en­der med ved­tak i by­sty­ret.

– Så mos­ke­en blir nep­pe inn­viet før om to års tid da?

– Det stem­mer. Vi har jo ven­tet en hel haug år, da kla­rer vi å ven­te to år til, sva­rer Zee­s­han Ah­med.

Plan- og byg­nings­sje­fen i kom­mu­nen be­kref­ter at de me­ner ei­en­dom­men er eg­net for moské.

– Vi har hatt mø­ter med både til­taks­ha­ver og vel­for­ening, og an­svar­li­ge for in­te­gre­ring i byog sam­funns­en­he­ten. Når vi kan stå in­ne for et bygg for re­li­gions­ut­øvel­se her, er det for­di sli­ke bygg bør lig­ge der folk bor, ut­ta­ler Ven­ke Moe. – Hvor­for? – For­di der folk bor er det kol­lek­tiv­dek­ning og mu­lig å kom­me på de tids­punk­ter lo­ka­le­ne er i bruk.

En plan vil så rede­gjø­re for kon­se­kven­ser av bru­ken for nabo­lag, tra­fikk­av­vik­ling og ut­nyt­tel­se, sva­rer hun.

– STORT VO­LUM

For ek­sem­pel kan det ten­kes en sam­bruk av par­ke­rings­plas­se­ne, som det skor­ter på, med den ser­bisk or­to­dok­se me­nig­he­ten på nabo­tom­ta.

Plan- og byg­nings­sje­fen an­ty­der at byg­nin­gens vo­lum er i roms­ligs­te la­get for den noe spar-

FAKTA Ah­ma­di­yya-mus­li­mer

● Ah­ma­di­yya opp­fat­tes som en li­be­ral og mo­der­ne va­ri­ant av islam. Den er i be­ty­de­lig grad pre­get av ves­tens ver­di­er.

● Be­ve­gel­sen ble grunn­lagt i 1889 i In­dia, og er i dag en av de ras­kest vok­sen­de re­li­giø­se be­ve­gel­ser i ver­den. Var den førs­te islams­ke me­nig­he­ten som etab­ler­te seg i Nor­ge, i 1957.

● Den opp­mun­t­rer, et­ter eget si­gen­de, til dia­log mel­lom uli­ke tros­ret­nin­ger, for­sva­rer islam gjen­nom ar­gu­men­ta­sjon og for­sø­ker å ret­te mis­for­stå­el­ser om islam i den vest­li­ge ver­den. Den for­fek­ter fred, to­le­ran­se, kjær­lig­het og for­stå­el­se mel­lom tro­en­de av for­skjel­li­ge re­li­gio­ner. som­me­li­ge tom­ta.

– Na­bo­er er opp­tatt av at byg­get er på­tren­gen­de, og det kan se ut som at ut­nyt­tel­sen er re­la­tivt høy når de skal ha både rom for re­li­gions­ut­øvel­se og fle­re and­re funk­sjo­ner. Men en­de­lig ut­for­ming vil bli sett på i en plan­sak, sier Ven­ke Moe.

Moe sier de er po­si­ti­ve til en mid­ler­ti­dig bruks­end­ring av da­gens dro­sje­sen­tral til kon­tor/møte­rom.

Ah­ma­di­yya-mus­li­me­ne har vært på tomte­jakt over sto­re de­ler av byen, noe Fædre­lands­ven­nen førs­te gang om­tal­te i 2013.

Men po­li­ti­ker­ne har tid­li­ge­re gitt be­skjed om at ver­ken Kvad­ra­tu­ren, Lund, Hol­sko­gen el­ler Sør­lands­par­ken eg­ner seg.

FOTO: ALPHA AR­KI­TEK­TER

Da­gens dro­sje­sen­tral byg­ges på med en eks­tra eta­sje og til­bygg – hvis me­nig­he­ten får sin vil­je. Men kom­mu­nen er kri­tisk til byg­nings­vo­lu­met.

FOTO: ARKIVFOTO

Ad­mi­ni­stra­tiv le­der Zee­s­han Ah­med (t.v.) og imam Yasir Faw­zi foran taxi-byg­get på Tinnheia, der de vil rei­se en moské. I mel­lom­ti­den vil de bru­ke da­gens bygg til mø­ter og kon­to­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.