FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER - OLA FINTLAND

Nice, Frank­ri­ke, 14.7.2016:

86 per­soner blir drept og 434 per­soner ska­det når en laste­bil kjø­rer inn på strand­pro­me­na­den, Pro­me­na­de des Ang­lais. På grunn av den frans­ke na­sjo­nal­da­gen var pro­me­na­den stengt for bil­tra­fikk. Sjå­fø­ren blir til slutt skutt og drept av po­li­ti­et.

12 blir drept og 46 ska­det når en laste­bil kjø­rer inn i et jule­mar­ked i den tys­ke ho­ved­sta­den. Den an­tat­te gjer­nings­per­sonen blir fire da­ger sei­ne­re skutt av po­li­ti­et nær Mi­la­no i Ita­lia.

5 per­soner dør som føl­ge av hen­del­sen og 50 per­soner blir ska­det når en grå Hyun­dai Tucson kjø­rer inn i fot­gjen­ge­re langs for­tau­et på sør­si­den av West­min­ster Brig­de og Brig­de Stre­et. Gjer­nings­man­nen blir skutt og drept av po­li­ti­et et­ter at han har drept en po­liti­mann med kniv.

4 per­soner blir drept og 15 per­soner blir ska­det når en laste­bil kjø­rer inn i gå­gata Drott­ningatan og vi­de­re inn i kjøpe­sen­te­ret Åh­lens City nær Ser­gels Torg i den svens­ke ho­ved­sta­den. Den an­tat­te gjer­nings­man­nen er på­gre­pet av po­li­ti­et.

Ber­lin, Tysk­land, 19.12.2016: Lon­don, Eng­land, 22.3.2017: Stock­holm, Sve­ri­ge, 7.4. 2017:

fun­net full­sten­dig mot ter­ror, hel­ler ikke lav­ters­kel­t­er­ro­ris­me. Du kan selv­sagt gjø­re en­kel­te til­tak for å be­skyt­te deg enda bed­re. Men an­gri­per­ne er stra­te­gis­ke og ten­ker også på hvor­dan de kan ram­me mest mu­lig. Hvis du be­skyt­ter et sted, kan de an­gri­pe et helt an­net sted. Det er helt umu­lig å be­skyt­te alle, men man kan vel­ge å be­skyt­te noen byg­nin­ger el­ler om­rå­der enda bed­re. Det lig­ger litt i ter­ro­rens na­tur at den ram­mer vil­kår­lig, og an­gre­pet kan skje et an­net sted enn man for­ven­ter.

– Hvor­dan skal vi unn­gå å bli lam­met for mye av ter­ror­frykt?

– Jeg tror vi må skil­le litt mel­lom fø­lel­ser og for­nuft. Vi blir red­de og skrem­te av ter­ror. Det er ikke una­tur­lig, og in­gen skal føle at det er feil å kjen­ne på den­ne red­se­len. Sam­ti­dig må vi ten­ke litt lo­gisk, og det er man­ge and­re trus­ler som er stør­re enn ter­ror i hver­da­gen. Ter­ro­ris­me ut­nyt­ter at vi blir red­de og har som mål å ska­pe frykt. Da må vi ta et skritt til­ba­ke og se ver­den fra et litt stør­re per­spek­tiv. To­talt sett er det li­ten sjan­se for å bli ram­met av ter­ror.

FOTO: NTB SCANPIX

En kap­ret laste­bil kjør­te inn i fle­re fot­gjen­ge­re i gå­gata Drot­ting­gatan og vi­de­re inn i kjøpe­sen­te­ret Åh­lens City i Stock­holm fre­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.