Lære­plas­se­ne Ag­der-ung­dom sty­rer unna

Pro­sess­in­du­stri­en i Ag­der har le­di­ge lære­plas­ser som kan gi godt be­tal­te job­ber. Men Ag­der-ele­ver på vi­dere­gå­en­de vil hel­ler gå på idrett og mu­sikk.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - KRISTIANSAND

– Da jeg gikk på ung­doms­sko­len, had­de jeg ikke pei­ling på hva jeg vil­le. Men jeg var ikke så vel­dig glad i å bare sit­te stil­le, og ikke så glad i ma­te­ma­tikk og spansk, så da valg­te jeg det­te i ste­det for stu­die­spe­sia­li­se­ring, sier Fri­da Berge fra Knar­vik, lær­ling i kjemi­pro­sess ved Elkem So­lar i Kristiansand

Be­drif­ten fyl­ler hvert år rundt ti lære­plas­ser i fa­get. Men de fles­te kom­mer fra and­re ste­der enn Ag­der. Unge i lands­de­len er kort og godt ikke in­ter­es­sert i fa­get, som er spis­set mot pro­sess­in­du­stri­en.

TO FRA LANDS­DE­LEN

I år skal Elkem So­lar an­set­te sju lær­lin­ger, men opp­læ­rings­an­svar­lig De­an­na Has­le­rud tror ikke mer enn to av dem er fra lands­de­len.

– Jeg har in­gen god for­kla­ring på hvor­for det er slik. Vi må ta inn ele­ver fra Lak­se­våg, Karm­øy og Pors­grunn for å fyl­le opp alle lære­plas­se­ne, sier Has­le­rud.

LITE PO­PU­LÆRT

Ved årets opp­tak til vi­dere­gå­en­de i Vest-ag­der, er det kun åtte som har søkt på 15 plas­ser kjemi­pro­sess ved Kvad­ra­tu­ren. Et til­sva­ren­de fag på Lis­ta har fem sø­ke­re.

Der­med ser det ut til at Elkem og and­re be­drif­ter må fort­set­te å re­krut­te­re lær­lin­ger fra and­re ste­der i lan­det. Når Fædre­lands­ven­nen mø­ter fire av lær­lin­ge­ne ved Elkem So­lar ved vakt­skif­te søn­dag etter­mid­dag, er in­gen av dem fra Ag­der.

– Det­te er en fab­rikk som har godt ryk­te på seg og læ­rer­ne an­be­fal­te Elkem. I til­legg er jo Kristiansand en tri­ve­lig by, sier Se­bas­ti­an Mæ­land fra Lak­se­våg.

Elkem har gjort fle­re til­tak for å fin­ne lær­lin­ger fra Ag­der. De del­tar blant an­net del­tatt på en rek­ke yr­kes­mes­ser, tar inn ele­ver på ut­plas­se­ring, sam­ar­bei­der tett med sko­le­ne og in­vi­te­rer læ­re­re og råd­gi­ve­re på be­søk.

– Vi sy­nes det er rart at ikke fle­re vel­ger den­ne ret­nin­gen. Med fag­brev får du en vel­dig god lønn og du kan lett gå vi­de­re til å bli in­ge­ni­ør el­ler ta stu­die­spe­sia­li­se­ring, sier Has­le­rud.

FOR­SKJEL­LER

Årets sø­ker­tall fra vi­dere­gå­en­de, vi­ser at det også i år er fag som idrett, dans og mu­sikk som er mest po­pu­lært. 177 har søkt på 90 plas­ser idretts­lin­jen ved Kristiansand ka­te­dral­sko­le Gim­le. 54 har søkt på 30 plas­ser på mu­sikk i Vågs­bygd.

Iføl­ge fyl­kes­ut­dan­nings­sjef Ar­ly Hau­ge, er det også man­ge yr­kes­fag som er po­pu­læ­re. Men de sli­ter med å få sø­ke­re til fag som er spis­set mot pro­sess­in­du­stri­en.

– Vi har man­ge sø­ke­re til lære­plas­ser in­nen tek­no­lo­gi, men in­nen kjemi­pro­sess har vi ikke klart å få nok unge sø­ke­re til fa­get. Da må vi uten­for Vest-ag­der for å få folk, sier Hau­ge.

Han sier de har job­bet med mar­keds­fø­ring i fle­re år uten at de har klart å få opp sø­ker­tal­le­ne.

REDD FOR INDUSTRIEN

Den dår­li­ge søk­nin­gen har også blitt en po­li­tisk sak. Fle­re fyl­kes­po­li­ti­ke­re hå­per de kan opp­rett­hol­de en hel klas­se i fa­get på Kvad­ra­tu­ren vi­dere­gå­en­de til tross

for det lave an­tal­let ele­ver. Men Ar­bei­der­par­ti­ets gruppe­le­der, Ran­di Øver­land (Ap), er be­kym­ret for hva som skjer på sikt.

– Jeg er redd for hva som skjer med in­du­stri­ut­vik­lin­gen. Hvis det­te til­bu­det skul­le bli re­du­sert til en halv klas­se, er det ikke langt der­fra til av­vik­ling. Dit må vi ikke kom­me. Reg­le­ne i vi­dere­gå­en­de opp­læ­ring er nå slik at man kan gå fra stu­die­spe­sia­li­se­ring og over på yr­kes­fag. Ran­di Øver­land hå­per det kan hjel­pe på re­krut­te­rin­gen og kan­skje få fle­re jen­ter til å vel­ge fa­get.

FOTO: KJETIL REITE

Fri­da Berge fra Knar­vik uten­for Ber­gen er på vei til kvelds­skif­tet på Elkem So­lar en søn­dag etter­mid­dag. Hun valg­te å spe­sia­li­se­re seg i kjemi­pro­sess si­den det hør­tes in­ter­es­sant ut. Det er svært få unge i Ag­der som vel­ger den ret­nin­gen, til tross for mye mar­keds­fø­ring.

ARKIVFOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Årets sø­ker­tall til vi­dere­gå­en­de sko­le, vi­ser la­ber in­ter­es­se for kjemi­pro­sess. Det er et fag som gir man­ge mu­lig­he­ter i pro­sess­in­du­stri­en. Her fra nik­kel­ver­ket Glenco­re i Kristiansand.

FOTO: KJETIL REITE

Lær­lin­ge­ne ved Elkem So­lar mø­tes i en kort pause ved vakt­skif­tet. Alle fire er fra and­re ste­der enn Ag­der. Ro­bert Lok­øy fra Knar­vik, Chris­tof­fer Brende­mo fra Pors­grunn, Fri­da Berge fra Knar­vik og Se­bas­ti­an Mæ­land fra Lak­se­våg

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.